Giải Lịch Sử lớp 6 Bài 7: Ôn tập

  • Bài 7: Ôn tập trang 1
  • Bài 7: Ôn tập trang 2
  • Bài 7: Ôn tập trang 3
^ài 7 ÔN TẬP
MỤC TIÊU BÀI HỌC
Ghi nhớ được nét chính các giai đoạn phát triển của thời nguyên thuỷ, thông qua những hiểu biết nét chính về đời sống của Người tối cổ, Người tinh khôn.
Có những hiểu biết về thời cổ đại : Có những quốc gia nào ? Có các tầng lớp xã hội chính nào ? Có các loại nhà nước nào ?
Ghi nhớ-những thành tựu vãn hoá tiêu biểu của thời cổ đại.
Bồi dưỡng kĩ nãng khái quát, bước đầu tập so sánh và xác định các điểm chính.
KIẾN THỨC Cơ BẢN
Những dấu vết của Người tối cổ (người vượn) được phát hiện ở Đông Phi, In-đô-nê-xi-a và Trung Quốc ; thời gian xuất hiện từ 3 - 4 triệu nãm trước đây. Những dấu vết của Người tinh khôn được phát hiện khắp các châu lục ; thời gian xuất hiện khoảng 4 vạn năm trước đây.
Những điểm khác nhau giữa Người tối cổ và Người tinh khôn :
+ Con người : hình dáng, kích thước, thể tích hộp sọ...
+ Công cụ sản xuất : ghè đá làm công cụ, biết sử dụng lửa, dùng kim loại làm các loại công cụ...
+ Tổ chức xã hội : sống theo bầy, sống theo thị tộc, làm chung ãn chung...
Thời cổ đại, ở phương Đông có các quốc gia : Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc ; ở phương Tây có các quốc gia : Hi Lạp và Rô-ma.
Các tầng lớp chính trong xã hội thời cổ đại :
+ Ở phương Đông gồm : quý tộc, quan lại, đứng đầu tầng lớp này là một ông vua ; nông dân và tầng lớp cuối cùng là nô lệ.
+ Ở phương Tây gồm : chủ nô và nô lệ.
Các mô hình nhà nước thời cổ đại:
+ Ở phương Đông : nhà nước chuyên chế cổ đại.
+ Ở phương Tây : nhà nước chiếm hữu nô lệ.
Những thành tựu vãn hoá thời cổ đại:
+ Chữ viết, chữ số.
+ Các lĩnh vực khoa học.
+ Văn học và các công trình nghệ thuật, kiến trúc.
Đánh giá các thành tựu văn hoá lớn thời cổ đại:
+ Thể hiện sự lao động sáng tạo, bền bỉ của con người trong cuộc chinh phục thiên nhiên để không ngừng nâng cao cuộc sống của mình cả về vật chất lẫn tinh thần.
+ Là những công trình đặc sắc và vô giá, thể hiện khả năng sáng tạo vô hạn của con người.
+ Đặt cơ sở nền móng cho hàng loạt phát minh khoa học lớn sau này của loài người.
CÁCH ÔN TẬP
1. Hãy hoàn thành bảng kê những dấu vết của Người tối cổ (người vượn) và Người tinh khôn dưới đây :
Dấu vết
Niên đại
Địa điểm tìm thấy
Người tối cổ
Người	. tình
khôn
Hãy hoàn thành bảng kê những điểm khác nhau giữa Người tối cổ và Người tinh khôn dưới đây :
Nội dung so sánh
Người tối cổ
Người tinh khôn
Hình dáng
Thể tích hộp sọ
Công cụ sản xuất
Tổ chức xã hội
Hãy hoàn thành bảng kê về sự giống và khác nhau giữa các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây.
Nội dung so sánh
Các quốc gia cổ đại phương Đông
Các quốc gia cổ đại phương Tây
Tên quốc gia
Thời gian hình thành
Địa điểm hình thành
Các ngành kinh tế chính
Các tầng lớp xã hội
Thể chế nhà nước