Giải vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 Bài 104: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

  • Bài 104: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính trang 1
  • Bài 104: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính trang 2
Bài 104. HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH
1,. a) Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm :
Đây là hình tròn tâm o.
Các bán kính có trong hình tròn là:	A
OA, OB, oc, OD.
Các đường kính có trong hình tròn là: AB, DC. b) Đúng ghi Đ, sại ghi s :
Đây là hình tròn tâm I.
Các bán kính có trong hình tròn là: IM, IN
Đường lánh có trong hình tròn là: MN
Các bán kính có trong hình tròn là: OQ và OP
Đường kính có trong hình tròn là: PQ
Vẽ hình tròn:
Tâm o, bán kính 3cm
a) Vẽ đường kính AB, đường kính MN trong hình tròn bên dưới :
Đúng ghi Đ, sai ghi s.
Độ dài đoạn thẳng OA lớn hơn độ dài đoạn thẳng OM
OM = ON
ON = ị MN
2
Độ dài đường kính gấp 2 lần độ dái bán kính
AB = MN