Giải vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 Bài 148: Luyện tập

  • Bài 148: Luyện tập trang 1
  • Bài 148: Luyện tập trang 2
Bài 148. LUYỆN TẬP
1. Đặt tính rồi tính:
12125
20516
10513
12008
X
X
X
X
3
4
5
6
36375
82064
52565
72048
Người ta dự định chuyển 87 650 quyển sách đến vùng lũ lụt theo hai đợt. Đợt đầu sẽ chuyển 3 lần, mỗi lần 20 530 quyển. Hỏi đợt sau sẽ chuyển bao nhiêu quyển sách đến vùng lũ lụt ?
Tom tữt	ọ quyên
Đợt sau: /■' -1
? quyển S 87 650 quyển
Đợt đầu:	~~~ I J
20 530 quyển
Bài eiải
Số quyển sách được chuyển trong đợt đầu là:
20530 X 3 = 61590 (quyển)
Số quyển sách còn phải chuyển trong đợt sau là:
87650 - 61590 = 26060 (quyển)
Đáp số: 26 060 quyển
Tính giá trị của biểu thức:
21018 X 4 + 10975 = 84072 + 10975
= 95047
10319 X 5 - 24567= 54095 - 24567
= 29528
12345 + 10203 X 7 = 12345 + 71421
= 83766
98765 - 15026 X 4 = 98765 - 60104
= 38661
Tính nhẩm:
2000 X 2 = 4000 2000 X 4 = 8000 2000 X 5 = 10000
10000 X 2 = 20000 11000 X 3 = 33000 12000 X 4 = 48000