Giải vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 Bài 161: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100.000 (tiếp theo)

  • Bài 161: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100.000 (tiếp theo) trang 1
  • Bài 161: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100.000 (tiếp theo) trang 2
Bài 161. ÔN TẬP BỐN PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI100 000
(tiếp theo)
1. Tính nhẩm:
a) 2000 + 4000 X 2	= 10000 b) 18000 - 4000 : 2	= 16000
(2000 + 4000) X 2
= 12000
(18000 - 4000) : 2 = 7000
Đặt tính rồi tính:
897
5000
5142
+
—
X
7103
75
8
8000
4925
41136
3805
13889
7
65080
8
X
6
68
1984
10
8135
22830
58
28
29
40
0
1
8942
9090
+ 5457
+ 505
105
807
14504	10402
Trên sân vận động có 2450 học sinh cầm hoa đỏ hoặc hoa vàng để
xếp hình, trong đó có 77 số học sinh cầm hoa vàng. Hỏi có bao 5
nhiêu học sinh cầm hoa đỏ ?
Tóm tắt	2450 HS
K-- ~	~ z z z ~ ~ j"	l~	H
?HS cầm' hoa vàng "~"?HS‘cim hoa đỏ
Bài eiải
Số học sinh cầm hoa vàng là:
2450 : 5 = 490 (học sinh)
Số học sinh cầm hoa đỏ là:
2450 - 490 = 1960 (học sinh)
Đáp số: 1960 học sinh
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Lan xếp bánh thành các hàng và các cột cho đầy khay rồi phủ khăn lên như hình bên:
Hỏi có bao nhiêu cái bánh ?
13 cái bánh c. 22 cái bánh
28 cái bánh (d)35 cái bánh