Giải vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 Bài 111: Chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

  • Bài 111: Chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) trang 1
Bài 111. CHIA SỐ CÓ 4 CHỮ số CHO số có MỘT CHỮ số
(tiếp theo)
1. Tính:
2768
3
2495
4
3258
5
06
922
09
623
25
651
08
15
08
2
3
3
2768 :3 --
= 922 (dư 2)
2495 :4 =
623 (dư 3)
3258:5 = 651 (dư 3)
2. Một xe tải cần lắp 6 bánh xe. Hỏi có 1280 bánh xe thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu xe tải, như thế còn thừa mấy bánh xe ?
Bài ẹiải
Số xe lắp được và còn thừa số bánh xe là:
1280 : 6 = 213 (xe) dư 2 bánh Đáp số: 213 xe, dư 2 bánh xe
b) 7 X X = 2884
. Tìm X:
X = 2884 : 7 X = 412
a) X X 6 = 1266
X = 1266 : 6 X = 211