Giải Địa Lý lớp 8 Bài 2: Khí hậu châu Á

  • Bài 2: Khí hậu châu Á trang 1
  • Bài 2: Khí hậu châu Á trang 2
  • Bài 2: Khí hậu châu Á trang 3
  • Bài 2: Khí hậu châu Á trang 4
  • Bài 2: Khí hậu châu Á trang 5
Bài 2. KHÍ HẬU CHÂU Á
CÂU HỎI Tự LUẬN
Câu 1
Quan sát hình 2.1 trong SGK (Lược đồ các đới khí hậu châu Á) + Nêu đặc điểm khí hậu châu Á.
+ Vì sao khí hậu châu Á lại có đặc điểm như thế?
Trả lời
+ Đặc điểm khí hậu châu Á:
Rất đa dạng, phân hóa thành nhiều đới khác nhau.
Các đới khí hậu châu Á thường phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau.
+ Khí hậu châu Á có đặc điểm như thế do:
Châu Á là châu lục rộng lớn nhất thế giới, theo chiều Bắc - Nam trải dài từ khu vực cận cực đến khu vực xích đạo, chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông, nơi lãnh thổ mở rộng nhất hơn 9.000km.
Cấu trúc địa hình châu Á phức tạp với các hệ thống núi và sơn nguyên cao, đồ sộ.
Câu 2
Quan sát hình 2.1, em hãy
+ Đọc tên các đới khí hậu từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo dọc theo kinh tụyến 80°Đ.
+ Đọc tên các kiểu khí hậu dọc theo vĩ tuyến 40°B.
Trả lời
+ Các đới khí hậu từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo dọc theo kinh tuyến 80°Đ là:	
+ Các kiều khí hậu dọc theo vĩ tuyến 40°B là: 	
Câu 3
Dựa vào hình 2.1, em hãy nêu các khu vực có khí hậu gió mùa ở châu Á và đặc trưng của khí hậu này
Trả lời
+ Các khu vực có khí hậu gió mùa ở châu Á là:
Khí hậu gió mùa nhiệt đới: Nam A và- Đông Nam A.
Khí hậu gió mùa cận nhiệt và ôn đới: Đông Á.
+ Đặc trưng của khí hậu gió mùa châu Á: một năm có hai mùa rõ rệt.
Mùa đông có gió từ các khu áp cao cận cực trong nội địa thổi ra, thời tiết lạnh và khô, lượng mưa ít
Mùa hạ có gió từ đại dương thổi vào lục địa, thời tiết nóng ẩm, có mưa nhiều.
Câu 4
Ẹm hãy xếp các thành phố:-Băng Cốc, Bát-đa, Ca-ra-si, Đắc-ca, Gia-các-ta, Hà Nội, Ma-ni-la, Thượng Hải, Tô-ki-ô, Tê-hê-ran, Xin- ga-po đúng theo kiểu khí hậu trong bảng dưới đây
Kiểu khí hậu
Thành phố
Cận nhiệt gió mùa
Nhiệt đới khô
Nhiệt đới gió mùa
Câu 5
Dựa vào hình 2.1
Khí hậu lục địa khô phân bố ở các khu vực nào của châu Á? Nêu đặc điểm của khí hậu này
Trả lời
+ Các khu vực của châu Á có khí hậu lục địa khô là: Tây Nam Á, Trung Á, vùng nội địa Bắc Á.
+ Đặc điểm khí hậu lục địa khô:
- Mùa hạ khô và rất nóng, mùa đông khô và rất lạnh, các vùng núi cao và các khu vực Trung Á, Bắc Á có tuyết rơi.
- Lượng mưa trung bình năm ít, từ 200 đến 500mm, độ ẩm không khí thấp do độ bốc hơi lớn.
Câu 6
Quan sát bảng số liệu nhiệt độ và lượng mưa trung bình tháng tại hai địa điểm A và B dưới đây:
Địa điểm A
Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Năm
Nhiệt độ (°C)
3,2
4,1
8,0
13,5
18,8
23,1
27,1
27,0
22,8
17,4
11,3
5,8
12,5
Luựig mua (mm)
59
59
83
93
93
76
145
142
127
71
52
37
1037
Địa àỉểm B
Tháng
1 2
3
4
5	6	7	8
9
10 11	12 Năm
Nhiệt độ (°C)
25,8 26,7
27,9
28,9
28,3 27,5 27,1 27,1
26,8
26,7 26,4 25,7 27,1
Luợng mua (mm)
13,8 4,1
10,5
50,4 218,4 311,7 293,7 269,8 327,1
266,7 116,5 48,3 1931
Em hãy nêu đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của mỗi địa điểm. Hãy cho biết mỗi địa điểm nằm trong kiểu khí hậu nào? Thuộc đới khí hậu nào?
Trả lời
+ Đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm A
Về nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình năm thấp, có 7 tháng nhiệt độ dưới 18°c nhưng không có tháng nào nhiệt độ dưới o°c, biên độ nhiệt năm lớn (23,9°C).
Về lượng mưa: Lượng mưa năm khá lớn và phân hóa rõ: mưa nhiều vào các tháng 7, 8, 9. Các tháng còn lại mưa ít.
-> Địa điểm A nằm trong kiểu khí hậu cận nhiệt gió mùa, thuộc đới khí hậu cận nhiệt.
+ Đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm B.
Về nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình năm cao, không có tháng nào dưới 25°c, biên độ nhiệt năm nhỏ (3,2°C).
Về lượng mưa: Lượng mưa khá nhiều và phân hóa rõ rệt: mưa nhiều vào thời kì từ tháng 5 đến tháng 11, các tháng còn lại lượng mưa không đáng kể.
-ỳ Địa điểm B nằm trong kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa, thuộc đới khí hậu nhiệt đới.
II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (Khoanh tròn chỉ một chữ cái trước đáp án chọn)
Câu 1
Trên lãnh thổ quốc gia nào có nhiều kiểu khí hậu hơn cả?
Ấn Độ.	B. Trung Quốc.
C. Nhật Bản.	D. In-đô-nê-xi-a.
Câu 2
Phần lớn lãnh thổ của quốc gia nào dưới đây nằm trong đới khí hậu xích đạo?
A. Ấn Độ.	B. Phi-lip-pin.
C. In-đô-nê-xi-a.	D. Việt Nam.
Câu 3
Vào mùa đông, thành phố nào lạnh hơn cả?
A. Tô-ki-ô.	B. Thượng Hải.
C. Niu Đê-li.	D. U-lan Ba-to.
Câu 4
Châu Á có đủ các đới khí hậu do:
Diện tích lớn, trải dài từ Ấn Độ Dương đến Bắc Băng Dương.
Địa hình phân hóa đa dạng, phức tạp.
Giáp với miền đại dương và biển.
Có nhiều núi và sơn nguyên cao, đồ sộ.
Câu 5
Khu vực nào có lượng mưa nhiều nhất ở châu Á?
A. Bắc Á.	B. Đông Á.
C. Đông Nam Á.	D. Tây Nam Á.
Câu 6
Khu vực nào dưới đây có lượng mưa ít hơn cả?
A. Đông Á.	B. Trung Á.
C. Tây Nam Á.	D. Nam Á.
Câu 7
Khu vực nào không nằm trong vùng khí hậu gió mùa?
B. Đông Nam Á. D. Tây Nam Á.
A. Đông A. c. Nam Á.
Câu 8
Cảnh quan bán hoang mạc và hoang mạc phố biến ở khu vực A. Bắc Á.	B. Tây Nam Á.
c. Nam Á.	D. Đông Á.
Câu 9
Quốc gia nào có lượng mưa trung bình năm lớn hơn cả?
A. Ân Độ.	B. Trung Quốc.
C. In-đô-nê-xi-a.	D. Việt Nam.
Câu 10
Địa điểm nào có nhiệt độ trung bình năm thấp hơn cả?
A. Véc-khôi-an.	B. U-lan Ba-to.
C. Tô-ki-ô.	D. Thượng Hải.