Giải Địa Lý lớp 8 Đáp án câu hỏi trắc nghiệm, ô chữ

  • Đáp án câu hỏi trắc nghiệm, ô chữ trang 1
  • Đáp án câu hỏi trắc nghiệm, ô chữ trang 2
  • Đáp án câu hỏi trắc nghiệm, ô chữ trang 3
  • Đáp án câu hỏi trắc nghiệm, ô chữ trang 4
A. ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM
Bài 1: 1C, 2D, 3C, 4D, 5C, 6B, 7 c, 8D, 9B, 10D
1. ư-ran, 2. Xuy-ê, 3. Be-ring, 4.Cam-sat-ca, 5. Tây Xi-bia
Bài 2.: IB, 2C, 3D, 4A, 5C, 6B, 7D, 8B, 9C, 1OA
Bài 3: ID, 2C, 3D, 4B, 5D, 6 B, 7B, 8B, 9D, 1OB
Bài 10: 1C, 2A, 3B, 4B, 5B, 6C, 7D, 8C
Bài 11: 1A, 2B, 3B, 4C, 5D, 6C, 7B, 8D, 9C, 10B
Bài 12: 1A, B, 3D, 4 B, 5D, 6D, 7C, 8C, 9D, 10D
Bài 13: 1B, 2A, 3C, 4A, 5D
Bài 14: 1B, 2 D, 3D, 4B, 5A, 6A, 7D, 8D
Bài 15: 1C, 2B, 3D, 4C, 5B, 6D, 7D, 8D, 9A, 10D
Bài 16: 1B, 2B, 3B, 4C, 5D
Bài 17: IB, 2C, 3D, 4D, 5B, 6B
Bài 19: 1B, 2C, 3B, 4C, 5C, 6C
Bài 20: 1C, 2D, 3B, 4D, 5B, 6D, 7B, 8D, 9B, 10D
Bài 21: 1C, 2B, 3D, 4A, 5D, 6A, 7C, 8A, 9D, 10C
Bài 22: 1A, 2B, 3D, 4B, 5B
Bài 23: 1C, 2B, 3D, 4C, 5D, 6C
Bài 25: 1C, 2B, 3A, 4C, 5C
Bài 26: 1B, 2A, 3B, 4D, 5A, 6C, 7C, 8B, 9A, IOC, 11A
Bài 28: 1D, 2A, 3A, 4C, 5B
Bài 29: 1C, 2A, 3A, 4A, 5B, 6B, 7A, 8A, 9C, 10B
Bài 30: 1C, 2C, 3D, 4C, 5A
Bài 31: ID, 2C, 3D, 4B, 5D, 6C, 7B
a: Nam Bộ, b: Sông Đà, c: Đồng Nai, d: sông Ba, e: sông Đà, sông Chảy, sông Lô, sông Gâm
Bài
33: 1C,
2B,
3C,
4C,
5A,
6B, 7D,
8B,
9A
Bài
34: 1B,
2C,
3A,
4D,
5B,
6C
Bài
35: 1D,
2C,
3C,
4C,
5B
Bài
36: 1A,
2D,
3A,
4C,
5C,
6D, 7B,
8B,
9C,
10A
Bài
38: 1C,
2A,
3B,
4D,
5D,
6B, 7B,
8D,
9C,
10C
Bài
39: 1C,
2B,
3D,
4B,
5C,
6A, 7A,
8C,
9D,
10B
Bài
40: 1D,
2D,
3B,
4C,
5D,
6C, 7A,
8B,
9B,
10C
B. GIẢI ĐÁP Ô CHỮ
Bài 1
+ Hàng dọc (I): HI MA LAY A + Hàng ngang:
TÂY XI BIẠ
AMUA
BAN KHÁT
CÔN LUÂN
ĐÊ CAN
TÂY TẠNG
BAI CAN
Bài 3	,
+ Hàng dọc (1): MÊ KÔNG + Hàng ngang:
LÊ NA
CẢ
ÔBI
HẰNG
TIGRƠ
Bài 16
+ Hàng dọc (A): MA NI LA + Hàng ngang:	«
GIA VA
VIÊN CHĂN
XIN GA PO
BA LI
BĂNG CỐC
Bài 20
+ Hàng dọc (A): PHÚ QUỐC + Hàng ngang:
SÍN THẦU
ĐẤT MŨI
PHÚ QUÝ
LŨNG CÚ
HÒN GỐM
CÁT BÀ Bài 21
+ Hàng dọc (A): HOÀNG SA + Hàng ngang:
HÒN KHOAI
VỊNH HẠ LONG
CÔN ĐẢO
TRƯỜNG SA
LÝ SƠN
CÀ NÁ Bài 30
+ Hàng dọc (1): ĐồNG NAI + Hàng ngang
THU BỒN
ĐÀ RẰNG
LA NGÀ
LỤC NAM
XE XAN
GIANH Bài 34
+ Hàng dọc(A): TAM ĐẢO + Hàng ngang:
1. BA BỂ
TRÀM CHIM
YOK ĐÔN
CÁT TIÊN
CÔN ĐẢO
Bài 40
+ Hàng dọc (I): ĐồNG NAI + Hàng ngang.
ĐỒNG THÁP
KON TUM
NGỌC LINH
MŨI NÉ
NHA TRANG
u MINH