Giải Địa Lý lớp 8 Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á

  • Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á trang 1
  • Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á trang 2
  • Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á trang 3
  • Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á trang 4
  • Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á trang 5
Bài 7. ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIEN kinh tế XÃ HỘI CÁC Nl ức CHÂU Á
CÂU HỎI Tự LUẬN
Câu 1
Quan sát bảng 7.2 trong SGK, em có nhận xét gì về tình hình kinh tế - xã hội của các nước Đông Nam Á?
Trả lời
+ Giá trị nông nghiệp trong cơ cấu GDP của các nước có thu nhập thấp lớn hơn các nước có thu nhập cao.
+ Giá trị công nghiệp và dịch vụ của các nước có thu nhập cao lớn hơn nhiều các nước có thu nhập thấp.+ Giá trị công nghiệp và dịch vụ của các nước có thu nhập cao lớn hơn nhiều các nước có thu nhập thấp.
+ GDP bình quân trên đầu người của các nước rất chênh lệch, nước có thu nhập cao nhất (Nhật Bản) gấp hơn 100 lần nước có thu nhập thấp nhất (Lào).
-à Cho thấy trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nước châu Á có sự chênh lệch lớn.
Câu 2
Dựa vào kiến thức đã học, em hãy xếp các nước sau đây phân theo mức thu nhập: Trung Quốc, An Độ, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Cô- oét, Ca-ta, Lào, Cam-pu-chia, Hàn Quốc, Xin-ga-po, Mông cổ, Phi- lip-pin, Nhật Bản, I-ran, Á-rập-xê-út
+ Mức thu nhập cao:	
+ Mức thu nhập trung bình trên: 	
+ Mức thu nhập trung bình dưới:	
+ Mức thu nhập thấp:	
Câu 3
Nối ô bên phải (B) đúng với ô bên trái (A).
A. Nước
B. Đặc điểm kinh tế - xã hội
1. Mi-an-ma, Lào, Cam-pu-chia, Trung Quốc
a. Nền kinh tế dựa chủ yếu vào khai thác, chê' biến và xuất khẩu dầu khí.
2. Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan
b. Có mức độ công nghiệp hóa cao và nhanh.
3. Hàn Quốc, Xin-ga-po
c. Nền kinh tế còn dựa chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp.
4. A-rập Xê-ut, Bru-nây, Cô-oét
d. Có tốc độ công nghiệp hóa nhanh nhưng nông nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng.
Câu 4
Cho bảng số liệu dưới đây:
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của một số quốc gia châu Á năm 2008 (Tỉ USD).
Quôc gia
GDP năm 2008 (Tỉ USD)
1. Nhật Bản
4923,7
2. Trung Quốc
4401,6
3. Ấn Độ
1209,6
4. Hàn Quốc
947,0
5. In-đô-nê-xi-a
511,7
6. Thái Lan
273,2
Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện bảng số liệu trên.
Trả lời
tỉ
II. GÂU HỎI TR.ĂC NGHIỆM (Khoanh tròn chỉ một chữ cái trước đáp án chọn)
Câu 1
Đồ sứ, tơ lụa, giấy viết, thuốc súng là những mặt hàng nổi tiếng vào thời Cổ đại và Trung đại của nước:
Ân Độ.	B. Trung Quốc,
I-ran.	D. Nhật Bản.
Câu 2
Vào thời Cổ và Trung đại, các nước Đông Nam Á nổi tiếng về các mặt hàng:
Đồ sứ, vải, tơ lụa, giấy viết.
Đồ thủy tinh, đồ trang sức bằng vàng bạc, vải bông.
Thảm len, thủy tinh, đồ da, vũ khí.
Gia vị và hương liệu.
Câu 3
Quốc gia đã thực hiện cuộc cải cách kinh tế - xã hội sớm nhát ở châu Á vào nửa cuối thế kỉ XIX là:
A. Trung Quốc.	B. Ấn Độ.
c. Nhật Bản.	D. Việt Nam
Câu 4
Trung Quốc có GDP/người thấp hơn Nhật Bản do:
Trình độ phát triển kinh tế - xã hội còn thấp.
GDP ít hơn nhưng dân số đông hơn.
c. Nền kinh tế dựa chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp.
D. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt hơn.
Câu 5
Quốc gia nào có mức thu nhập cao nhờ vào nguồn tài nguyên dầu khí? A. Hàn Quốc.	B. Xin-ga-po.
c. Cô-oét.	D. Nhật Bản.
Câu 6
Nhóm quốc gia nào có mức thu nhập thấp hơn cả?
Trung Quốc, Ấn Độ, I-ran.
A-rap Xê-ut, Ca-ta, I-rắc.
c. Lào, Mi-an-ma, Cam-pu-chia.
D. Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin.
Câu 7
Nhật Bản trở thành nước phát triển cao nhất ở châu Á, chủ yếu do:
Có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú.
Lãnh thổ rộng lớn, dân số đông, trình độ khoa học kĩ thuật cao.
Sớm thực hiện cải cách kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa đất nước.
Vị trí địa lí thuận lợi, thu hút nhiều đầu tư nước ngoài. Câu 8
Nhóm quốc gia nào có tốc độ công nghiệp hóa nhanh, song nông nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng?
Trung Quốc, An Độ, Thái Lan.
Hàn Quốc, Xin-ga-po, lãnh thổ Đài Loan.
Lào, Cam-pu-chia, Mi-an-ma.
I-rắc, I-ran, A-rập-xê-út.
Câu 9
Quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào tài nguyên dầu khí?
A. Việt Nam.	B. Thái Lan.
c. In-đô-nê-xi-a.	D. Bru-nây.
Câu 10
Quốc gia nào ở khu vực Đông Á có diện tích, dân số không lớn nhưng nằm trong nhóm nước có GDP/người cao?
A. Thái Lan.	B. Xin-ga-po.
c. Ma-lai-xi-a.	D. Phi-lip-pin.