Giải bài tập Hóa 11 Bài 38: Hệ thống hóa về hiđrocacbon

  • Bài 38: Hệ thống hóa về hiđrocacbon trang 1
  • Bài 38: Hệ thống hóa về hiđrocacbon trang 2
Bài 38: Hệ thống hóa về hiđrocacbon
BÀI TẬP:
Trình bày phương pháp hóa học:
Phản biệt các khí đựng trong các bình riêng biệt không dán nhãn: H2, O2, CH4, C2H4, C2H2.
Tách riêng khí CH4 từ hỗn hợp với lượng nhò các khí C2H4 và C2H2.
Viết phương trình hóa học của các phản ứng hoàn thành dãy chuyển hóa sau:
Etan —111—> etilen —(2) > polietilen.
Metan —111—-> axetilen —121 t vinylaxetilen —131 > butađien —> polibutađien.
Benzen 	> brombenzen.
Viet phương trình hóa học tổng quát cùa phàn ứng đốt cháy các loại hiđrocacbon đã nêu trong bảng 7.2. Nhận xét về tì lệ giữa số mol CO2 và số mol H2O trong sản phẩm cháy của mỗi loại hiđrocacbon.
Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X (là chất lòng ờ điều kiện thường) thu được CO2 và H2O có số mol theo ti lệ 2 : 1. Công thức phân từ của X có thể là công thức nào sau đây?
A. C4H4	B. C3H12	c. CóHó	D. C2H2
HƯỚNG DẲN GIẢI:
a) Phân biệt:
Khí O2 làm cháy lại 1 que diêm có tàn đóm lửa.
Khí C2H2 tạo kết tủa vàng nhạt với AgNOỉ/NHì.
Khí C2H4 làm phai màu dung dịch Br2.
Có khí 02 dùng nó để nhận ra H2 vi sự cháy chỉ tạo hơi nước.
Có khí o2 thì dùng nó đê’ nhận ra CH4 vì sự cháy cho co2 và H2O; nhận ra khí co2 nhờ làm đục nước vôi trong. Còn H2 cháy chỉ cho hơi nước không làm đục nước vôi trong.
- Dùng AgNOj/NHj tách C2H2; thu kết tủa AgC s CAg, sau đó:
AgC = CAg + 2HC1	> HC = CH + 2AgClị
Dùng dd Br2 tách C2H4; thu CH2Br - CH2Br tái tạo C2H4.
,0
CH2Br -CH2Br + Zn —1—> CH2 =CH2+ ZnBr2
Còn lại là khí metan.
a) CH3-CH3 50°Pc >CH2 = CH2 + H2
nCH2 = CH2 t0’P,Xt > (- CH2 - CH2 - )„.
» XM- l,m'lXCh,nh >CH = CH + 3Hĩ
2CH=CH CuC^g4cl > CH2 = CH - c=CH
CH2 = CH- Cs CH + H2 ■■ pd/y°3 „ CH2 = CH - CH = CH2
nCH2 = CH-CH = CH2 -	> (-CH2-CH = CH-CH2-)„.
c)	[01	+ Br, -By > 0fBr + HB
Phản ứng đốt cháy của ankan :
CnH^í +	o2 -> nCO2 + (n + 1)H2O
Tỉlệmol T= —^2- = —^—.Nhậnxét — <T< 1. nH;o n +1	2
—> Tương tự đối với các hiđrocacbon còn lại
CxHỵ+ [x+£j O2	> xCO2 + I H2O
Cótìlệmol: ^^ = 4 = — = 7 x = y=>CTCT:(CH)n nH;o y y 1
2
Mà chất lỏng ở nhiệt độ thường, đó là benzeniCsHs	ChọnC.