Giải toán lớp 4 Bài 105: Luyện tập

  • Bài 105: Luyện tập trang 1
  • Bài 105: Luyện tập trang 2
  • Bài 105: Luyện tập trang 3
LUYỆN TẬP
' Bài 1
Quy đồng mẫu sô' các phân sô': a)
1	..X	4
— và — 6	5
5 ...
— và 9	36
b) — và ——
11	..X	8
49	7
47 -X 47
100	25
Giải
12 ..X 5
_ và -T- 5	9
4	. 5
77 và 77
9	8
(Tự trình bày). Kết quả:
X 5 X 24 a) —— và ——
30	30
b)
20 __x	7
7777 và —— 36	36
11 X — và 49
56
108
49
45
47 X
— và 100
68
32 .
100
72 5
X	25
và —— 45
X 45 'à —
72
❖ Bài 2
Hãy viết và 2 thành hai phân số đều có mẫu số là 5.
5
5
Hãy viết 5 và thành hai phân sô đều có mẫu sô’ là 9; là 18.
Giải
J và I quy đồng mẫu sô' với MSC là 18 thành:
5	5x18	90 .
1 - 1x18 “ 18 ’
5 _ 5 X 2 _ 10 9 - 9x2 - 18
' Bài 3
Quy đồng mầu số các phân sô’ (theo mẫu):
.112
Mẫu-. Quy đồng mẫu sô'các phân số:	-1 và
2	2x2x312
55x2x3	30
11x2x510 3	3x2x5	30 ’
2	3	5
„	1_ 1x3x5	15.
Ta có: -£- = z ~	= -TT-;
2	2x3x5	30
	,..	1.1.2	,	_ 15 . 10 . 12
.1.1	4
a) —; — và —- 3 4	5
Vậy: Quy dõng mâu so các phân sô —: —: — được —; —; —— •J J 6	H	2 3 5	30	30	30
. . 1. 2 3 b) —; — và —
2 3	4
Giải
.	.11,4
a) Quy đồng mẫu sô' các phân số: -1; -7 và -ỳ.
3	4	5
Ta có: (MSC: 3 X 4 X 5 = 60)
4x4x3 _ 48 5x4x3	60
1 1x4x5 20	1 1x3x5 15	4
3" 3x4x5 “ 60’	4 " 4x3x5 “ 60’ 5
„s _	,	-11	_.x	4	20.	15	48
Vậy: Quy đông mâu sô các	phân	sô —; —	và	—	được:	—;	——	và	—
3 4	5	60	60	60
b) Quy đồng mẫu sô' các phân sô':
Ta có: (MSC: 2 X 3 X 4 = 24)
1	1x3x4	12	2	2x2x4	16
24 ’
2x3x4
24
3x2x4
3x2x3
4x2x3
18
24
rv....	Ã..	-	1.2 x	3	12	16	.	18
Vậy: Quy đông	mâu	sô các phân sô	—; — và	—	được:	ỹ-;	--	và	7-
2 3	4	•	24	24	24
Lưu ý: ơ câu	b, MSC	có	thể là	12, nhưng không	yêu cầu	học	sinh
phải làm như vậy.
«
' Bài4
7	23
Viết các phân số lần lượt bằng —— và có mẫu sô chung là 60.
12 30
Giải
(Trình bày tương tự bài 3 - trang 48)
7 1 7 X 5 _ 35	23 23 X 2
12 " 12x5 - 60’	30 “30x2
,7	23
Quy đồng mẫu sô' của --- và ~ với MSC là 60 được:
12
30
46 : 60 35 60
và
46
60
Bài 5
Tính (theo mẫu): 15x7
a)
30x11
b)
4x5x6
12x15x9
c)
6 X 8 X11
33x16
Mẫu:
15x7
a)
30x11 Xx2xll 22
15 X 7 _ X X 7
Giải
_7_
22
b)
30x11 Xx2xll
4x5x6 = Xx2x/x/ = 2_
12x15x9 XxXxXx3x9 27
c)
Hoặc:
6x8x11 _ X x2x2x X X yí
33x16	- X X yí X X X 4
6x8x11	2x3x8x11	33x16
33x16	-	33x16	~ 33x16