SGK Hóa Học 10 - §2. Sự tạo thành phân tử H2O và NH3 (Có cấu tạo góc)

  • §2. Sự tạo thành phân tử H2O và NH3 (Có cấu tạo góc) trang 1
  • §2. Sự tạo thành phân tử H2O và NH3 (Có cấu tạo góc) trang 2
I
§ 2. SỤ TẠO THÀNH PHÂN TỬH,O, NH3 (có câu tạo góc)
I - PHÂN TỬNƯỔC (H2O)
Công thức electron
Công thức cấu tạo
H
Hình 3.2. Mô hình rỗng (a) và đặc (b) của phán tử nước
Cấu hình electron cúa nguyên tứ H là Is1, cúa nguyên tứ o là 1s22s22p4. Khi tạo thành phân tứ H2O, mỗi nguyên tứ H góp chung 1 electron với nguyên tứ o và nguyên tứ o góp chung 1 electron với mỗi nguyên tứ H đế tạo ra hai liên kết cộng hoá trị O-H, góc thực nghiệm là 105°. Độ âm điện cúa o (3,44) lớn hon độ ám điện cúa H (2,20) nên liên kết O-H bị phân cực. Kết quá là phân tứ H2O bị phân cực.