SGK Hóa Học 10 - Bài đọc thêm. Khái niệm về obitan nguyên tử

  • Bài đọc thêm. Khái niệm về obitan nguyên tử trang 1
  • Bài đọc thêm. Khái niệm về obitan nguyên tử trang 2
Hãy xác định sự phân bô' electron trên các lớp electron.
KHÁI NIỆM VỂ OBITAN NGUYÊN TỬ
Một electron trong nguyên tử hiđro chuyển động cực nhanh trong khu vực không gian gần hạt nhân nguyên tử tạo thành một đám mây electron (hình 1.8).
Mật độ điện tích của đám mây electron đó lớn nhất ở bên trong một hình cầu có bán kính 0,053 nm. Ở khu vực đó, khá năng có mặt electron là khoảng 90%. Ta nói đó là obitạn 1 s.
■ •
. •
•
•
•
•
• • •••’ • • • , •
• • '
•
• •. * V	•#'	• *
•
•
•
• •
•
Hình 1.8 Đám mây electron hình cầu của nguyên tửhiđro
Như vậy : Obỉtan nguyên tử là khu vực không gian xung quanh hạt nhân, tại đó xác suất có mặt (hay xác suất tìm thấy) electron là khoảng 90%.
obitan nguyên tử được viết tắt là AO (Atomic Orbital).
Ớ phân lớp s có 1 obitan s. Ở phân lớp p có 3 obitan px, Py, pz vuông góc với nhau trong không gian nằm trên trục X, y, z của hệ toạ độ Đề các. Các obitan p có dạng hình số 8 nối (hình L9).
Hình 1.9. Hình dạng của các obitan s và p
Ở phân lớp d có 5 obitan d, hình dạng phức tạp hơn.
Mỗi obitan chứa tối đa 2 electron nên :
Phân lóp s có 1 obitan s chứa tối đa 2 electron.
Phân lớp p có 3 obitan p chứa tối đa 6 electron.
Phân lớp d có 5 obitan d chứa tối đa 10 electron.
Khái niệm obitan nguyên tử giúp ta hiểu các khái niệm khác như : sự lai hoá các obitan, liên kết ơ (xích ma), liên kết 71 (pi) sê được học sau này.