SGK Hóa Học 10 - Tư liệu. Tinh thể phân tử của nước đá

  • Tư liệu. Tinh thể phân tử của nước đá trang 1
Tư liệu
TINH THỂ PHÂN TỬ CỦA NƯỚC ĐÁ
Tại sao nước lỏng thì linh động và nặng, nước đá thì cứng và nhẹ hơn nước lóng ?
Điều đó được giái thích như sau : Trong nước lóng các phân tứ nước chuyển động một cách dễ dàng và ớ gần nhau. Nhưng trong tinh thế phân tử nước đá, các phân tử nước sắp xếp theo một thứ tự nhất định, các phân tứ nước ớ cách xa nhau hơn trong nước lỏng. Trong tinh thế phân tứ nước đá, mỗi phân tứ nước liên kết với 4 phân tử gần nhất nằm trên 4 đính của một tư diện đều. Mỗi phân tử nước ở đính lại liên kết với 4 phân tứ khác nằm ớ 4 đính cúa hình tứ diện đều khác và cứ tiếp tục như vậy (ninh 3.6). Cấu trúc tứ diện cúa tinh thể phân tử nước đá là cấu trúc rỗng, nên nước đá có khối lượng riêng nhỏ hơn khối lượng riêng của nước lỏng. Trong tinh thế nước đá có liên kết hiđro giữa các phân tử nước. Do cấu trúc tứ diện đều mà tinh thế phân tử nước đá cứng.