SGK Hóa Học 10 - Bài 20. Bài thực hành số 1. Phản ứng oxi - khử

  • Bài 20. Bài thực hành số 1. Phản ứng oxi - khử trang 1
	BÀI THỤC HÀNH SỐ 1
PHÁN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ
Rèn luyện kĩ năng thực hành hoá học : Thao tác và quan sát các hiện tượng xáy ra tro.ng khi làm thí nghiệm.
Vận dụng kiến thức đã học để giái thích các hiện tượng xáy ra trong các phán ứng oxi hoá - khử. Viết tường trình.
- NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIÊN HÀNH
Phản ứng giữa kim loại và dung dịch axit
Rót vào ống nghiệm khoảng 2 ml dung dịch axit sunfuric loãng rồi cho tiếp vào ống nghiệm một viên kẽm nhỏ. Quan sát hiện tượng xảy ra.
Giải thích hiện tượng. Viết phương trình hoá học của phản ứng và cho biết vai trò của từng chất trong phản ứng.
Phản ứng giữa kim loại và dung dịch muôi
Rót vào ống nghiệm khoảng 2 ml dung dịch CuSO4 loãng. Cho vào ống nghiệm
một đinh sắt đã được làm sạch bề mặt. Để yên ống nghiệm khoảng 10 phút. Quan sát hiện tượng xảy ra.
Giải thích hiện tượng. Viết phương trình hoá học của phản ứng và cho biết vai trò của từng chất trong phản ứng.
Phản ứng oxi hoá - khử trong môi trường axit
Rót vào ống nghiệm khoảng 2 ml dung dịch FeSO4, thêm vào đó 1 ml dung dịch HọSO4 loãng.
Nhỏ vào ống nghiệm trên tùng giọt dung dịch KMnO4, lắc nhẹ ống nghiệm sau mỗi lần thêm một giọt dung dịch. Quan sát hiện tượng xảy ra.
Giải thích hiện tượng. Viết phương trình hoá học của phản ứng và cho biết vai trò của tùng chất trong phản úng.
- VIẾT TƯỜNG TRÌNH