SGK Hóa Học 10 - Bài 27. Bài thực hành số 2. Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo

  • Bài 27. Bài thực hành số 2. Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo trang 1
Bài	BÀI THỰC HÀNH SÓ 2
I 27	TÍNH CHÃT (*°Á Hơc CÚA KHÍ CLO
VÀ HỢP CHẤT CỦA CLO
Cúng cố các thao tác làm thí nghiệm an toàn, hiệu quả, quan sát hiện tượng thí nghiệm, viết tường trình.
Cúng cố kiến thức về clo và hợp chất cúa clo.
I - NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH
1. Điều chế khí clo. Tính tẩy màu của khí clo ẩm
Cho vào ống nghiệm khô một vài tinh thể KMnO4, nhỏ tiếp vào ống vài giọt dung dịch
HC1 đậm đặc. Đậy ống nghiệm bằng nút cao su có đính một băng giấy màu ẩm (hình 5.10).
Quan sát hiện tượng xảy ra. Giải thích và viết phương trình hoá học của phản ứng.
Giấy . màu âm
Khí Cl2
KMnO4
+
' dd HCI đặc
2. Điều chế axit clohiđric	_	,
Cho vào ống nghiệm (1) một ít muối ăn rồi rót dung dịch H9SO4 đậm đặc vào đủ để thấm ướt lớp muối ăn. Rót khoảng 8 ml nước cất vào ống nghiệm (2) và lắp dụng cụ như hình 5.11. Đun cẩn thận ống nghiệm (1). Nếu thấy sủi bọt mạnh thì tạm ngừng đun. Quan sát hiện tượng. Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế axit clohiđric.
Nhúng mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch
Hình 5.10. Tính tây màu của khí clo âm
trong ống (2). Quan sát hiện tượng xảy ra.	■ Đzéu chê axit clohiđrìc
Bài tập thực nghiệm phân biệt các dung dịch
Ở mỗi nhóm học sinh làm thí nghiệm có 3 bình nhỏ được đậy bằng nút có ống nhỏ giọt. Mỗi bình chứa một trong các dung dịch HC1, NaCl, HNO3 (không ghi
nhãn). Hãy thảo luận trong nhóm về các hoá chất, dụng cụ cần lựa chọn và trình tự tiến hành thí nghiệm để phân biệt mỗi dung dịch. Tiến hành thí nghiệm để phân biệt. Ghi kết quả.
II - VIẾT TƯỜNG T