SGK Hóa Học 10 - Bài đọc thêm. Flo và iot

  • Bài đọc thêm. Flo và iot trang 1
Bài đoc thêm
FLO VÀ IOT
Điều chế khí flo từ các hợp chất chứa flo là một trong những nhiệm vụ thực nghiệm khó khăn nhất. Flo là nguyên tố phi kim có tính oxi hoá mạnh nhất, thực tế nó tác dụng với tất cả các chất mà nó tiếp xúc, trong đó nhiều trường hợp gây cháy, nổ.
Những nạn nhân đầu tiên của flo là hai thành viên cúa Viện Hàn lâm Khoa học Ai-len : Một người chết, một người trở thành tàn tật vì bỏng HF. Nạn nhân tiếp theo là các nhà hoá học người Bí và Pháp, họ bị chết khi tiến hành các thí nghiệm điều chế flo do ngửi phải một lượng nhỏ khí hiđro florua HF.
Chỉ đến năm 1886, nhà hoá học người Pháp Hen-ri Moa-xăng (Henri Moissan) (1852 - 1907) mới điều chế thành công khí flo an toàn. Khi điện phân KF trong hỗn hợp với HF (lỏng), trong thiết bị platin, ông thu được khí F2 ở anôt.
Năm 1906, Moa-xăng được giải thưởng Nô-ben về hoá học với phương pháp điều chế flo.
lot là nguyên tố có hàm lượng nhỏ và rất phân tán trong tự nhiên.
Một số loài rong tảo chứa khoảng 0,5% iot, do chúng có khả năng hấp thụ iot từ nước biển và tập họp nó trong tế bào của mình. Trong một tấn rong táo chứa gần 3 kg iot. Rong tảo được sấy khô, đốt cháy. Tro được xử lí bằng nước, tách được dung dịch Nal. Sau đó cho axit H2SO4 đặc tác dụng với dung dịch Nal.
2Nal + 2H2SO4 -> l2ị + SO2t + Na2SO4 + 2H2O
Hoặc dung dịch Nal được axit hoá bằng axit H2SO4 loãng rồi thêm vào đó dung dịch NaNO2.
2Nal + 2NaNO2 + 2H2SO4 -> l2ị + 2NOt + 2Na2SO4 + 2H2O