SGK Hóa Học 10 - Bài 6. Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

  • Bài 6. Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử trang 1
  • Bài 6. Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử trang 2
LUYỆN TẬP :
CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ
Củng cố kiến thức về : Thứ tự các phân lóp electron theo chiều tăng của năng lượng trong nguyên tử ; Số electron tối đa trong một phân lớp, một lớp ; cấu hình electron của nguyên tử.
Rèn luyện kĩ năng xác định số electron của các lóp và số electron lóp ngoài cùng của nguyên tử 20 nguyên tố đầu trong bảng tuần hoàn, từ đó suy ra tính chất cơ bán của nguyên tố.
A - KIẾN THỨC CẦN NAM vững
Bảng 3. Lớp và phân lớp electron
SỐ thứ tự lớp (n)
1
2
3
4
Tên của lớp
K
L
M
N
Số electron tối đa
2
8
18
32
Sô' phân lớp
1
2
3
4
Kí hiệu phân lớp
1s
2s, 2p
3s, 3p, 3d
4s, 4p, 4d, 4f
Sô electron tôi đa ở phân lớp và ở lớp
2
2, 6
8
2, 6, 10
18
2, 6, 10, 14
32
Bảng 4. Mối liên hệ giữa lớp electron ngoài cùng với loại nguyên tô
cấu hình electron lớp ngoài cùng
ns1, ns2, ns2 np1
ns2 np2
ns2 np3, ns2 np4 và ns2 np5
ns2 np6 (He : 1s2)
Sô electron thuộc lớp ngoài củng
1,2 hoặc 3
4
5, 6 hoặc 7
8 (2 ở He)
Loại nguyên tố
kim loại (trừ H, He, B)
có thể là kim loại hay phi kim
thường là phi kim
khí hiếm
Tính chát cơ bản của nguyên tố
tính kim loại
có thể là tính kim loại hay tính phi kim
thường có tính phi kim
tương đối trơ về mặt hoá học
B- BÀI TẬP
Thế nào là nguyên tô' s, p, d, f ?
Các electron thuộc lớp K hay lớp L liên kết với hạt nhân chặt chẽ hơn ? Vì sao ?
Trong nguyên tử, những electron của lớp nào quyết định tính chất hoá học của nguyên tử nguyên tố đó ? Cho thí dụ.
Vỏ của một nguyên tử có 20 electron. Hỏi :
Nguyên tử đó có bao nhiêu lớp electron ?
Lớp ngoài cùng có bao nhiêu electron ?
Nguyên tô' đó là kim loại hay phi kim ?
Cho biết sô' electron tối đa ở các phân lớp sau :
2s;	b)3p;	c) 4s;	d) 3d.
Cấu hình electron của nguyên tửphotpho là 1s22s22p63s23p3. Hỏi :
Nguyên tử photpho có bao nhiêu electron ?
Sô' hiệu nguyên tử của photpho là bao nhiêu ?
Lớp electron nào có mức năng lượng cao nhất ?
Có bao nhiêu lớp electron, mỗi lớp có bao nhiêu electron ?
Photpho là nguyên tô' kim loại hay phi kim ? Vì sao ?
Cấu hình electron của nguyên tử cho ta biết những thông tin gì ? Cho thí dụ.
Viết cấu hình electron đầy đủ cho các nguyên tử có lớp electron ngoài cùng là
a) 2s1 ;	b) 2s22p3 ;	c) 2s22p6 ;
3s23p3;	e) 3s23p5 ;	g) 3s23p6.
Cho biết tên, kí hiệu, số hiệu nguyên tử của :
2 nguyên tô' mà nguyên tử có sô' electron lớp ngoài cùng là tối đa.
2 nguyên tô' mà nguyên tử có 1 electron ở lớp ngoài cùng.
2 nguyên tô' mà nguyên tử có 7 electron ở lớp ngoài cùng.