SGK Hóa Học 10 - Tư liệu. Vai trò quan trọng của axit clohiđric

  • Tư liệu. Vai trò quan trọng của axit clohiđric trang 1
VAI TRÒ QUAN TRỌNG CÚA AXIT CLOHIĐRIC
Axit clohiđric có vai trò rất quan trọng đối với quá trình trao đổi chất cúa cơ thể. Trong dịch vị dạ dày của người có axit clohiđric với nồng độ khoảng từ 0,0001 M đến 0,001 M (có độ pH tương ứng là 4 và 3). Ngoài việc hoà tan các muối khó tan, axit clohiđric còn là chất xúc tác cho các phán ứng thuỷ phân các chất gluxit (chất đường, bột) và chất protein (chất đạm) thành các chất đơn gián hơn đế cơ thế có thế hấp thụ được.
Khi trong dịch vị dạ dày của người có lượng axit clohiđric nhỏ hon hoặc lớn hon mức bình thường thì người đó bị mắc bệnh. Nếu trong dịch vị dạ dày, axit clohiđric có nồng độ nhỏ hơn 0,0001 M (pH > 4) ta mắc bệnh khó tiêu, ngược lại, nếu nồng độ axit clohiđric lớn hơn 0,00ĨM (pH < 3) ta mắc bệnh ợ chua. Một số thuốc chữa đau dạ dày có chứa muối natri hiđrocacbonat NaHCO3 (còn gọi là thuốc muối) có tác dụng trung hoà bót axit trong dạ dày.
• NaHCO3 + HCI -> NaCI + CO2 + H2O Trong công nghiệp, một lượng lớn axit clohiđric dùng đế sản xuất các muối clorua và tống hợp các chất hữu cơ.
Hằng năm, thế giới sản xuất hàng triệu tấn axit clohiđric.