Giải toán 10 Bài 3. Công thức lượng giác

  • Bài 3. Công thức lượng giác trang 1
  • Bài 3. Công thức lượng giác trang 2
  • Bài 3. Công thức lượng giác trang 3
  • Bài 3. Công thức lượng giác trang 4
  • Bài 3. Công thức lượng giác trang 5
  • Bài 3. Công thức lượng giác trang 6
  • Bài 3. Công thức lượng giác trang 7
§3. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
A. KIẾN THỨC CĂN BẢN
1. Công thức cộng
Công thức cộng đối với sin và cosin:
cos(a - P) = cosa.cosp + sina.sinp cos(a + P) = cosa.cosp - sina.sinp sin(a - P) = sina.cosp - cosp.sina sin(a + p) - sina.cosp + cosp.sina
Công thức cộng đối với tang:
tana-tanp .	, , tana + tanp
tan(a - P) =	? ' „ ; tan(a + P) -
. Công thức nhân đôi
cos2a = cos2a - sin2a = 2cos2a -1=1- 2sin2a; sin2a = 2sina.cosa
2 tan a
1 - tan2 a
G/ẩ/S7" Oạ/số 70- 101
Công thức biến đổi tích thành tống và biến đổi tổng thành tích
Công thức biến đổi tích thành tổng:
cosacosp = -|[cos(a + p) + cos(a-P)] sinasinp = -^[cos(a + p)-cos(a ~P)J
sinacosp = -^-[sin(a + p) + sin(a-P)]
Công thức biến đổi tổng thành tích:
	x + y___x-y
cos X + cosy = 2 cos——COS ■	-
2 2
_ . x + y . x-y cosx -cosy = -2sin———sin——-
2 2
„ .x + y __ x-y sinx + siny = 2 sin——-cos—7—
2 2
„	x+y . x-y
sinx - siny = 2 COS —-sin——-
2 2
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP
1. Tính: a) COS2250, sin240°, cot(-15°), tan75°;	b) sinỊ^-.cosí --Ĩ-Ỵtanl .
12 Ị 12J U2 J
ZyZziZ
a) COS 225° = cos(180° + 45°) = - COS45° = -77- 2
/0
sin240° = sin(180° + 60°) =-sin60° = -77 2
1+2/3 - „
cot(-15°) = -cot 15° =	- - tan 45°. tan 30°
	= 1 + tan 45°. tan 3Q° =	3 = 3 + 73
tan(45c-30°) tan 45° - tan 30° 7ặ !	73-3
3
tan 75° = tan(45° + 30°) =
tan 45° + tan 30°

73 . _ 7| + 1 1--L ^-1
’73
tan = tani 7T +
12 I
— !
12;
tan 7 - tan — 3	4
4	7Ĩ 7T
'	1 +tan 7 tan 7
3	4
4^4 = 2-73 73 + 1
Tính: a) COS a + 4 , biết sinơ = 4= và 0 < a < 4 :
I 3J	75	2
tani a - 4 Lbiet cosa = -4 và 4 < a < 7t;
I 4j	3	2
cos(a + b), sin(a - b), biết sina 4' 0° <a < 90°và sinb =	90° < b< 180°
5	3
ốịlảl
.	n	„ „	„	71	-	.4	/2	Tẽ
a)	Vi	0	< a	<	7	nen cosa	=	VI - sin	a	= , —	=
2	\3	3
o	 , 71A	71	71
suy ra: COS a + — = cosa.cos — - sina.sin —
cos2 a
1 . 71 1-272 1 + tan a. tan 7 4
c) 0° cosa > 0, 90° cosb < 0.
__ /1 _ 4l6_3	r^ Ts
25	5	V 9	3
3. Rút gọn các biểu thức a) sin(a-ì b) +sin<2 - a)sin(-b);
b) CQSj^ + a ị COS 4 -aì + 4sin2a;
_ 4Ĩ 7_ J_ ll -
3 ‘2 73 2	21 3
-1
b) 7 tana tana = - 2
1 = -272
/7	1	1	4	-272-1	9 + 472
tan a - 7 =	2- =	-~r=- =	—
I 4 J	1-272	7
cos(a + b) = cos a COS b - sin a sin b =
sin(a - b) = sin a COS b -■ COS a sin b =
375 +8
15
6 + 475
15
5 - - a +—i
4	4	2
c) cos^-ajsinj I t) sinja b).
a) sin(a + b) + sin^ - a jsin(-b) = sinacosb + sinbcosa - cosasinb = sinacosb
sin2 a
b) COSL^7 +a icosi — - a ì + Ậsi
u ) u J 2
71
7t
= COS — COS a - sin — sin a	COS — COS a + sin — sin a + — sin a
72,
72 ,	 . x 1.9,
= —r- (cos a - sin a) —~ (cos a + sin a) + -7- sin2 a 2 2 2
1/2 • 2 \ 1*2 1 2
= — (cos a - sin a)+ — sin a = — COS a 2 2 2
c) COS -a) sin	- sin(a - b) = sinacosb - sinacosb + sinbcosa
= cosasinb
4. Chứng minh các đẳng thức a) cos(a—= co*aco*b +1.
cos(a + b) cota.cotb-1 •
sin(a + b)sin(a - b) = sin2a - sin2b = cos2b - cos2a;
cos(a + b)cos(a - b) = cos2a - sin2b = cos2b - sin2a.
a)
cos(a - b) _ cos a cos b + sin a sin b _ sin a sin b (cot a cot b +1) _ cotacotb + 1 cos(a + b) cos a cos b - sin a sin b sin a sin b (cọt a cot b -1) cotacotb-1
sin(a + b)sin(a - b) = (sinacosb + cosasinb)(sinacosb - cosasinb)
= sin2 acos2b - cos2asin2b = sin2 a(l - sin2b) - sin2b(l - sin2a)
= sin2a - sin2asin2b - sin2b + sin2asin2b = sin2a - sin2b
= (1 - cos2a) - (1 - cos2b) = cos2b - cos2a.
cos(a + b)cos(a - b) = (cosacosb - sinasinb)(cosacosb + sinasinb)
= cos2acos2b - sin2asin2b = cos2a(l - sin2b) - (1 - cos2a)sin2b = cos2a — sin2b - 1 - sin2a - (1 - cos2b)
= cos2b - sin2a
5. Tính Sin2a, cos2a, tan2a, biết
.a) sina = -0,6 và n<a<y;
,	 1 . 3jt
c) sina + COSa = và < a < Jt.
b)
5	, 71
cosa = --^- và ^<a<7t; 13	2
sin a + cosa =
a) Trường hợp sin a + cosa = 4 ta có hệ 3
sina.cosa = -
3
£
18
Ốjíải
71 cosa cosa = - 7l - sin2 a = -0,8
Do đó sin2a = 2sinacosa = 2(-0,6).(-0,8) = 0,96
cos2a = 1 - 2sin2a = 1 - 2(-0,6)2 = 0,28
.	_ sin2a 0,96	„
tan2a = — _ = K 3,43
cos 2a 0,28
 sina > 0 => sina = Vl - COS2 a = —
13
Do đó: sin2a = 2sinacosa = 2. f-rrl.-TT =
13J 13	169
2
cos2a = 2cos2a - 1 = 2. f -	-1= - ỊịẸ
13 J	169
sin 2a 120 cos 2a 119
9	1	1	3
(sina + cosa)2 = 4 => 1 + sin2a = — => sin2a = - —
4	4	4
—-£ cos2a > 0 4	2
	o_ r. .2 n- V7.x__.n_ sin2a	3
=> cos2a = 71 - sin 2a = ——; tan2a = ——— =
4	cos 2a 77
6. Cho sin2a = -Ệ và 'ị < a < Jt. Tính sina và cosa.
9	2
ốịiảl
71
 sin a > 0, COS a < 0
Ta CÓ sin2a + cos2a = 1
<M I co
sin 2a = 2 sin acosa = - f- => (sin a + cosa)2 = 4 => sin a + cosa = ±
suy ra sina và cosa là nghiệm của phương trình x-4x--£ = 0.
18
XA	n . n	_	2 +	_	2 - 7ĨĨ
Vì sina > 0,	cosa < 0	nên sin a =	—-7— ,	cosa =	7.
b) Trường hợ'p sin a + cosa = - T ta có hệ -i 3
sill a + cosa = -— 3
sina.cosa =
18
suy ra sina và cosa là nghiệm của phương trinh: x2+^x--|- = 0 3	18
™ n	n	VĨ4 - 2 	 2 + ỰĨ4
Vì sina > 0 và cosa < 0 nên sin a = —, cosa = -——7—
.	2+VÌ4	 2-ỰĨ4 ,
Vậy: sin a = i, cosa =	7— hoặc
6	6
yĩĩ-2 	 xĨ4+2
sin a = —- , cosa = 	.
6	6
7. Biến đổi thành tích các biểu thức sau a) 1 - sinx;	b) 1 + sinx;
c) 1 + 2cosx;
d) 1 - 2sinx.
Ốịiải
7t	71
77 + X — - X	Z _	\ z _	\
7Ĩ .	9	9	I 7Ĩ X I I 71 X 1
a) 1 - sin X = sin 77 - sinx = 2cos —sin — = 2cos — + _ sin — - -
2	2	2 u 2) u 2)
71
77 + X
TỊ	ọ
b) 1 + sinx = sin 77 + sinx = 2sin-A_—005^==— 2 22
= 2sin( 4 + 1 I COS I
u 2) u 2
c) 1 + 2cosx = 2| 1 + cosx j = 21 cos 4 + COS xi = 4 COS ị 4 + 4 I COSf4 -4 I • 12 J I 3 J V6 2;	\6 2;
d)
1 - 2 sin X = 2fl - sin X Ị = 2Ỉ'. sin ~ - sin xi = 4cosf 44 + 4 I sin f “4 - — Ì • <2 J t 6 J <12 2J I12 2)
8. Rút gọn biểu thức A :
sỉnx + sin3x + sin5x
cosx + cos3x +cosõx
ố^iải
(sill X + sinõx) + sin3x 2sin3xcos2x + sin3x sin3x A = 	—	—	= 	7——7-	—- =	=	tan	3x
(cosx + cosõx) + cos3x 2cos3xcos2x + cos3x cos3x
c. BÀI TẬP LÀM THÊM
1. a) Tính sin2a biết sina -- cosa = 1;
5
, .	...	. , cosa + sina cosa-sina
b) Chúng minh: —-7	 —= 2tan2a.
cosa-sina cosa + sina
2. Tính giá trị các biẽu thức sau: a) A = cos20°cos400cos600cos80°;
, ' „	71	4n	5ti
b) B = COS -t cos --- cos —- ;
7	7	7
c) c = sin60sin42°sin660sin78° 1
iế: a) A =
16
b) B =
c) c =
16