Giải toán lớp 4 Bài 45: Thực hành vẽ hình chữ nhật

  • Bài 45: Thực hành vẽ hình chữ nhật trang 1
  • Bài 45: Thực hành vẽ hình chữ nhật trang 2
THựC HÀNH VẼ HÌNH CHỮ NHẬT
ví DỤ
B
Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 2cm.
Ta có thể vẽ như sau:
D
Vẽ đoạn thẳng DC = 4cm.
DC tại D, trên đường thẳng đó
4cm
Vẽ đường thẳng vuông góc với
lẩy đoạn thẳng DA = 2cm.
'	,	A	B
Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại c, trên 	
dường thẳng đó lấy đoạn thẳng CB = 2cm.
Nối A với B ta được hình chữ nhật ABCD. 2cm
Ghi nhớ: Để vẽ một hỉnh chữ nhật có 3 bước:
Vẽ 1 cạnh hình chữ nhật với độ dài đã cho. Ị)	4cm	c
Từ hai đầu của đoạn thẳng vừa vẽ, ta vẽ 2 đường thẳng (có độ dài cho trước) vuông góc với dường thẳng đã vẽ (cùng nằm một phía so với đường thẳng đã vẽ).
Nối 2 điểm đầu còn lại của hai dường thẳng vuông góc vừa vẽ.
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
ty Bài 1
Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm.
Tính chu vi hình chữ nhật đó.
Tự vẽ.
b)
Giải
Chu vi của hình chữ nhật là: (5 + 3) X 2 = 16 (cm)
❖ Bài 2
Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = 4cm, chiều rộng BC = 3cm.
D
Trong hình chữ nhật ABCD, hai đoạn thăng	A
AC và BD được gọi là hai đường chéo của hình
Giải
chữ nhật. Hãy dùng thước có vạch chia xăng-ti- mét kiểm tra xem độ dài hai đường chéo AC và BD có bằng nhau hay không.
Tự vẽ.
Hai đường chéo của hình chữ nhật luôn luôn bằng nhau: AC = DB
BÀI TẬP TƯƠNG Tự
Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 4cm và BC = 3cm. Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét đo xem các đường chéo của hình chữ nhật ABCD bằng bao nhiêu?