Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 Bài 106: Luyện tập chung

  • Bài 106: Luyện tập chung trang 1
Bài 106. LUYỆN TẬP CHUNG
18 _
3x6
3 X X 3.
25
30 z
5x6
5 X X ”5’
1
40 '
42 _
7x6
7 X X
7
80
72 ='
12 X 6
12 X X -
12 ;
100
1. Rút gọn các phân số:
= 5x5	5 X X = 5
8x5 8 X X í
4 x 20 4xX : 5 X 20 - 5 X
2. Quy đồng mẫu số rác phân số:
a) I và ị (MSC là 21)
Ta có:
 3
3
5
4x2x5
3x2x5
3x3x2
5x3x2
Vậy quy đồng mẫu số của
40
30
18
30
4
3
1x3x5
2x3x5
15
30
' 3 ,	40
— và — được —
5	30
15	18
và —-
30	30
3. Khoanh vào trước câu trả lời đúng:
a)
b) Trong các phân số —
6_
28
Phân số chỉ phần tô đậm của hình trên là:
2
A.-	B.| c. I
2	5
14
63
A.
12	X, V	2	,
phân số bằng là: 51	9
20
B.
28
14
63
D.
12
51