Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 Bài 160: Ôn tập về các phép tính với phân số

  • Bài 160: Ôn tập về các phép tính với phân số trang 1
  • Bài 160: Ôn tập về các phép tính với phân số trang 2
Bài 160. ÔN TẬP CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN số
1. Tính:
,21 a) -5 + 9 5	5
,,15 b) “~ +	=
3	12
_9_
12
2. Tính:
5_
12
, 2 , 3
7	8
,,3	1
b) — + —
4	6
3. Tìm X :
3
5’
2
5;
4 + 5
12
_4_ = 12 "
16 + 21
56
18 + 4
24
, , 1 4 a) X + — = -7 3	5
9_
12
z —
' 56 22 ; 24 :
11
12
+
5	5
9
12 _5_
1. 5; 3 5 9
12 + 3
4
8
3
4
2
6
2
5
12
5 + 4 = 12
24 - 16
48
15-8
20
5_
12
9_
12
. _8_ _ 1 ’ 48 ” 6 _7_
20
,,12 b) X - -7 = —
2	7
X =
15
2	1
X - — + —
7	2
X -
11
4. Diện tích một vườn hoa sử dụng như sau:
4 diện tích vườn dùng để trồng hoa; 4
vườn hoa ?
b) Tính diện tích phần xây dựng bể nước, biết vườn hoa là hình chữ nhật có chiều dài là 20m, chiều rộng là lõm.
Tóm tắt
3
Trồng hoa :	diện tích
Dường đi : diện tích Còn lại : ... ? diện tích
Bài giải
a) Diện tích còn lại để xây bể nước là:
= (diện tích vườn hoa) 20
b) Diện tích vườn hoa là:
20 X 15 = 300 (m2)
Diện tích phần xây bể nước là:
300 : 20 = 15 (m2)
Đáp số:	diện tích vườn hoa
20
15m2 diện tích phần xây bể nước
Con sên 2: Ị.---'
Con sên thứ nhất 15 phút bò được 40cm. Con sên thứ hai 15 phút bò được 45cm. Con sên thứ hai bò nhanh hơn con sên thứ nhất là:
45 - 40 = 5 (cm)
Đáp số: 5cm