Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 Bài 171: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

  • Bài 171: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó trang 1
Bài 171. ÔN TẬP VỀ TÌM HAI số KHI BIẾT TONG HOẶC HIỆU
VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
3. Đoàn vận động viên có 370 người, trong đó số nữ bằng — số nam.
3
Hỏi đoàn đó có bao nhiêu vận động viên nam, có bao nhiêu vận động viên nữ ?
Bài giải
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau:
3 + 2 = 5 (phần)
Sô’ vận động viên nam là:
370 : 5 X 3 = 222 (người)
Số vận động viên nữ là:
370 - 222 = 148 (người)
Đáp số: 222 vận động viên nam 148 vận động viên nữ
Tóm tắt
Nam:^
>370
Nữ:
4. Tỉ số’ của hai số 3 : 7. Tìm hai số đó, biết rằng nếu số bé tăng
76 đơn vị thì được số lớn.
Tóm tắt
2
Sô’ lớn:I -~r~~ I—+T7-J—I—
2 'ĩẽ'
Sô’ bé:
Bài giải
Theo sơ đồ, sô’ phần bằng nhau: Sô’ lớn là: 76 : 4 X 7 = 133 Số bé là: 133 - 76 = 57
Đáp số: sô’ bé là 57 sô’ lớn là 133
1. Tìm a và b rồi viết vào ô trống:
Tổng a + b
234
136
816
1975
2856
Tỉ sô’ a : b
1 : 2
3 : 1
6 : 2
2 : 3
5 : 2
a
78
102
612
790
2040
b
156
34
204
1185
816
2. Tìm X và y:
Hiệu X - y
432
308	,
603
2000
2345
Tỉ sô’ X : y
4 : 1
2 : 1
6 : 3
5 : 3
7 : 2
X
576
616
1206
5000
3283
y
144
308
603
3000
938