Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 Bài 141: Luyện tập chung

  • Bài 141: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 141: Luyện tập chung trang 2
Bài 141. LUYỆN TẬP CHUNG
1. Viết tỉ số vào ô trống:
a
3
2m
4kg
31
4 giờ
lm2
b
8
5m
9kg
71
5 giờ
3m2
3
2
4
3
4
1
Tỉ số của a và b
—
—
■ —
—
—
8
5
9
7
5
3
8
5
9
7
5
3
Tỉ số của b và a
—
—
—
—
—
3
2
4
3
4
1
Hai túi gạo cân nặng 54kg. Túi thứ nhất cân nặng bằng túi thứ
5
hai. Hỏi mỗi túi cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?
Tóm tắt	9 k
Túi thứ nhất: H'-'| -|
[54kg
Túi thứ hai: h-'1'—I—i—J
Bài giải
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau:
+ 5 = 9 (phần)
Sô' ki-lô-gam gạo trong túi thứ nhất là:
54 : 9 X 4 = 24 (kg)
Số ki-lô-gam gạo trong túi thứ hai là:
54 : 9 X 5 = 30 (kg)
Đáp số: túi thứ nhất : 24kg túi thứ hai : 30kg
Viết số thích hợp vào ô trống:
Tổng
360
392
1692
11 256
Tỉ số
1 : 7
5 : 9
19 : 17
123 : 45
Số thứ nhất
45
140
893
8241
Số thứ hai
315
252
799
3015
Hình vuông có cạnh là 3m. Hình chữ nhật có chiều rộng 3m và chiều dài 5m. Tìm tỉ số của diện tích hình vuông và diện tích hình chữ nhật.
Tóm tắt
Bài giải
Diện tích hình vuông là:
3x3=9 (m2)
Diện tích hình chữ nhật là:
X 3 = 15 (m2)
Tỉ số diện tích hình vuông và hình chữ nhật là:
9 : 15 hay -“hay^
15	5
- 9 K 3 Dap so: — hay —
15	5