Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 Bài 115: Phép cộng phân số (tiếp theo)

  • Bài 115: Phép cộng phân số (tiếp theo) trang 1
  • Bài 115: Phép cộng phân số (tiếp theo) trang 2
1. Tính:
,4.2	12 . 10	22
5	3	15	15	15
21	10 _ 31
14 + 14 - 14 2. Tính (theo mẫu):
c)
2	7
VA 5 , 4
b) 777	+	77
11	3
,, 6 , 5
d) 777 + 77
13	2
15	44
33 + 33
.	5	7 _ 5 ,7x3
Mâu:	777 + — = 7-- +	-
12	4	12	4 x3
J5 21 12 + 12
12 26
5 + 21
12
65 26 :
26 : 12
59
33
77
26
13
6
Bài 115. PHÉP CỘNG PHÂN số (tiếp theo)
. 4	14
77-	+ £-	=	777	+
35	7	35
, , 4 ,	5 _ 4 X 7
77 +	777	=	~	,
3	21	3x7
1x5
4
5
9
7x5
- 35
35
= 35
5
28
5
33
+ 	
=	h
—
— 	
21
21
21
21
11
7
Một công nhân hái cà phê, tuần thứ nhất hái được -ị tấn, tuần thứ 4
z	V	1	X
hai hái được tấn, tuần thứ ba hái được 4 tấn. Hỏi sau ba tuần 5	3
người công nhân đó hái được bao nhiêu tấn cà phê ?
Tóm tắt
Bài giải
Sau 3 tuần người công nhân hái được là:
1	2	1 _ 1x5x3
4 + 5 + 3 ’ 4x5x3 +
2x4x3	1x4x5
+
5x4x3
15	24	20
60 + 60 + 60
3x4x5 59
60
(tấn)
n,	-7 59 X
Đáp so: — tan 60