Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 Bài 173: Luyện tập chung

  • Bài 173: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 173: Luyện tập chung trang 2
Bài 173. LUYỆN TẬP CHUNG
1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):
SỐ
12 856
489 726
801 205
68 224
Giá trị của chữ số 8
800
80 000
800 000
8000
2. Đặt tính rồi tính:
417
X
352
834
2085
1251
146784
-^1	5	_ 5 X 11	_	55
> 9	8	" 8 X 11	"	88
=	8	_ 8x8	_	64
11 - 11 X 8 - 88
Vậy Ệ <	; làm tương tự ta được:
J 8 11
7	5.	12 _ 18 .
9 > 8 ’	18 - 27 ’
95150
1265
1650
00
275
346
25	25
36 > 63
4. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 200m, chiều rộng 3
bằng chiều dài. Người ta cấy lúa ở đó, tính ra cứ 100m2 thu
hoạch được 55kg thóc. Hỏi đã thu hoạch được ở thửa ruộng đó bao nhiêu tạ thóc ?
Tóm tat
200m
Chiều dài:	—I—I—+—
?
Chiều rộng:Ị.'''|' ~r~~'Ị
Bài giải
Chiều rộng hình chữ nhật là: 200 : 5 X 3 = 120 (m) Diện tích thửa ruộng đó là: 120 X 200 = 24000 (m2) Số ki-lô-gam thóc thu được ở thửa ruộng đó là:
24000 X 55 : 100 = 13200 (kg)
13200kg = 132 tạ
Đáp số: 132 tạ
5. Tìm giá trị số của a và b, biết: a) + a b 0 a = 4
a b b = 8 5 2 8
b) a b 0 a b
3 7 8