Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 Bài 120: Luyện tập

  • Bài 120: Luyện tập trang 1
  • Bài 120: Luyện tập trang 2
Bài 120. LUYỆN TẬP
Tính: 13 3
23 7
a)
c)
7 __ 3 = 12 7
13
3	3
23 - 12 _ 11
7	- 7
b)|-| 6 6
9	4
d) - |
5	5
5-2
6
9-4
Tính:
ai- ----
a 9	3 " 9
b)
c)
n
6
12
5
2
3
 7
3 _
9 - 11 _ 4 _ 6 6 " 84 _ 20 35	35
4-3
9
11-4
d)7_2_49_16_ d 8	7 " 56	56 "
	 7
6 "6 84 - 20 _ 64 " 35 33 56
35
49 - 16
56
3. Tính (theo mẫu):
-X „	8	20	8
a)4-^=—-- — 5	5	5
\
20-8 _ 5
16 - 14
12
5
16	14 _
“7	7	7
16 _ 3 _ 16 - 3
8 8 “
_ 25 _ 12 "4	4
8
25 - 12
13
8
13
Tóm tắt
2
Rau cải :	diện tích
5
g
Su hào : diện tích 7
Cả hai : ... ? diện tích
K	3	'
Vườn rau nhà Hà có — diện tích trồng rau cải, Y diện tích trồng
su hào. Hỏi :
Diện tích trồng rau cải và su hào bằng bao nhiêu phần của diện tích vườn ?
Diện tích trồng su hào nhiều hơn diện tích trồng rau cải bao nhiêu phần của diện tích vườn ?
Bài giải
Diện tích trồng rau cải và su hào là:
+1 = 14 + 15 = II (diện tích vườn) 57	35	35
Diện tích trồng su hào nhiều hơn diện tích trồng rau cải là:
I - I = 15	14 = (diện tích vườn)
75	35	35
29
Đáp số:	diện tích vườn
35
I- diện tích vườn 35