Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 Bài 146: Luyện tập chung

  • Bài 146: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 146: Luyện tập chung trang 2
Bài 146. LUYỆN TẬP CHUNG
3. Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi
nhiêu tuổi ?
Tóm tắt
? tuổi
Mẹ:	"í
25 tuoi
Con: k"	4
1. Tính:
, 5	9
a) „ + A = 8	32
, 9	7
6
, 8 , 4
15
5x4.
—TT—
32
9x7 14 X 6
2 _ A 5 - 15
9
32
3
= 4
29
32
28
35
20
35
_8_
35
5 . 10	5	21	7
d)	= _ X —9 = --
9 21	9	10	6
A X5 15 x 2 -
_8 2 15 + 3
8 + 10
15
18
15
2. Tính diện tích một hình bình hành có độ dài đáy là 20cm, chiều 2
cao bằng ■+ độ dài đáy.
5
Tóm tắt
20cm
Độ dài đáy: 1=^-1—I	1—I—
?cm
Chiều cao: c"-1 '"-I
Bài giải
Chiều cao là: 20 X 2 : 5 = 8 (cm) Diện tích là: 8 X 20 = 160 (cm2)
Đáp số: 160cm2
3. Viết tỉ số vào ô trống:
của con bằng I tuổi mẹ. Hỏi mẹ bao
Bài giải
Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:
— 2 = 5 (phần)
Tuổi mẹ là:
25 : 5 X 7 = 35 (tuổi)
Đáp số: Mẹ 35 tuổi
Viết phân số tối giản chỉ phần đã tô đậm của mỗi hình sau: a)	b)
2	12	3