Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 Bài 84: Dấu hiệu chia hết cho 2

  • Bài 84: Dấu hiệu chia hết cho 2 trang 1
Trong các số 65; 108; 79; 200; 904; 213; 7621; 6012; 98 717; 70 126:
Các số chia hết cho 2 là: 70 126; 108 ; 200 ; 904 ; 6012.
Các số không chia hết cho 2 là: 65 ; 79 ; 213 ; 98 717 ; 7621.
2.
Viết vào mỗi hình vuông một số có hai chữ số và chia hết cho 2:
12
18
264
356
Viết vào mỗi hình tròn một số có hai chữ số và không chia hết cho 2:
a) Viết các số chẵn thích hợp vào chỗ chấm:
652 ; 654 ; 656 ; 658 ; 660 ; 662 ; 664 ; 666 ; 668. b) Viết các số lẻ thích hợp vào chỗ chấm:
4569 ; 4571 ; 4573 ; 4575 ; 4577 ; 4579 ; 4581 ; 4583 ; 4585.
Với ba chữ số 6 ; 8 ; 5 :
Hãy viết các số chẵn có 3	chữ số, mỗi	số	có	cả	ba chữ số	đó là:
 Bài 84. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2