Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 Bài 116: Luyện tập

  • Bài 116: Luyện tập trang 1
  • Bài 116: Luyện tập trang 2
Bài 116. LUYỆN TẬP
1. Tính: ,1,3
a) -7 + -7 4	5
_5_	12
20 + 20
17
20
,,57	45 , 14	59
b)-7+-7=7-7+7-7 = 777
2	9	18	18	18
, 3 ,29 ,4
c)-7+~7=-7+-7
2	3	6	6
2. Rút gọn rồi tính:
13
6
,, 4 , 3
d) -7	+ 77
5	2
_8_	15 _ 23
10 + 10 " 10
18
Tính rôi rút gọn:
15 + 3 _ 15 + 15 “ 15 - 5 ,,3.4	24	28	52	13
8	56	56	56	14
Một con ốc sên rơi xuống một hô" sâu, ban ngày leo lên được
ban đêm leo lên được — m. Hỏi sau một ngày đêm ốc sên leo lên được:
Bao nhiêu mét ?
Bao nhiêu xăng-ti-mét ? Tóm tắt
10
-m
Ban ngày: kC
Bài giải
a) Sau một ngày đêm ốc sên bò lên được là:
Ban đêm:
9.2	13
10	5	10
13
b) Ôc sên bò được ~-m = 130cm. 10
13
Đáp số: Ôc sên bò được - --m 10
Ốc sên bò được 130cm.