Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 Bài 127: Luyện tập

  • Bài 127: Luyện tập trang 1
4 4Jx5 = 20 = 5 7 : 5	7 x 4	28	7
4-m. Tính độ dài 3
Bài 127. LUYỆN TẬP
Tính rồi rút gọn:
,2_2^3__6__3 a 5 :3_5X2_10_5 , 1	1_13_3_1
32
X = —- 21
3.
Một hình bình hành có diện tích 4 m	Tính (theo mẫu):
. 3 = 2 x 4 = 8 a3:4~3X3~9 „,5	6	5	7	35
c) 9	7	9	6	M
. Chiều cao 6
đáy của hình bình hành.
Bài giải
Độ dài cạnh đáy là:
1	3
— X —
6 1
Đáp số: