Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 Bài 156: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

  • Bài 156: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 1
Bài 156. ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI số Tự NHIÊN
(tiếp theo)
2 X (m + n) = 2xm+2xn 35 X 11	= 385
17 X 100 106
1298 X 0 < 150 54 X 72	= 72 X 54
24	= 2400 : 100
5. Bạn An đi bộ từ nhà đến trường, mỗi phút đi được 84m thì hết 15 phút. Nếu bạn An đi xe đạp từ nhà đến trường, mỗi phút đi được 180m thì hết bao nhiêu phút?
Tóm tắt Đi bộ:
15 phút
phút
Xe đạp:H^
■jm 5 • -ĩ 9 •
Bài giải
Đoạn đường An đi từ nhà đến trường:
84 X lí - 1260 (m)
Số phút An đi xe đạp từ nhà đến trường là: 1260 : 180 = 7 (phút)
Đáp số: 7 phút
1. Đặt tính rồi tính:
1806
X
23
326
X
142
13840
184
24
28832
1632
272
576
106
5418
652
160
0
3612
1304
16
41538
326
46292
2. Tìm X:
a) X X 30
= 1320
b) X : 24
= 65
X
= 1320 : 30
X
= 65 X
24
X
= 44
X
= 1560
3. Viết chữ hoặc số thích hợp vào
chỗ chấm:
a X 3 =
3 X a
a : 1 =
a
(a X b)
X 5 = a X (b X 5)
a : a =
1 (a khác 0)
a X 1 =
1 X a = a
0 : a =
0 (a khác 0)