Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 Bài 153: Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

  • Bài 153: Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) trang 1
Bài 153. ÔN TẬP VỂ số Tự NHIÊN (tiếp theo)
1.
 999
> ?	43 685 < 43 690
=	5178 = 5100 + 78
2.
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Chữ số thích hợp vào ô trống để có: 6425
24 601	> 2461
138 579 419 999
> 64 258 là:
3.
A. 6	B. 7	c. 8	®9
Số liệu điều tra dân số của một tĩnh, thành phố ở nước ta vào tháng 4 năm 2011 (nguồn: Wikipedia) được viết ở bảng sau:
Tỉnh (thành phố)
Số dân
Hà Nội
6 699 600
Hải Phòng
1 878 500
Thanh Hóa
3 412 600
Đà Nang
951 700
TP. HỒ Chí Minh
7 521 138
Vĩnh Long
1 028 600
Viết tiếp vào chỗ chấm:
Trong các tỉnh, thành phố trên, nơi có số dân ít nhất là Đà Nẵng; nơi có số dân nhiều nhất là TP. Hồ Chí Minh.
Viết tên các tỉnh, thành phố theo thứ tự số dân tăng dần: Đà Nẵng; Vĩnh Long; Hải Phòng; Thanh Hóa; Hà Nội; TP. Hồ Chí Minh.
4.
5.
Tìm các số tròn trăm X, biết: 190 < X < 410: 200; 300 và 400.
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Số lớn nhất có ba chữ số là: 999.
Sô" chẵn lớn nhất có ba chữ sô" là: 998.
Sô" bé nhất có ba chữ số là: 100.
Sô" lẻ bé nhất có ba chữ số là: 101.