Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 Bài 136: Luyện tập chung

  • Bài 136: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 136: Luyện tập chung trang 2
Bài 136. LUYỆN TẬP CHUNG
Viết tiếp vào chỗ chấm:
Trong hình chữ nhật ABCD:
AB song song với DC.
BC song song với AD.
DA vuông góc với AB, DC
DC vuông góc với CB, DA
Viết tiếp vào chỗ chấm:
Trong hình thoi PQRS:
PQ là cạnh đối diện với SR.
PQ song song với SR.
PQ = QR = RS = SP.
PQ không song song với QR và PS.
Trong các hình sau, hình nào có diện tích khác với diện tích của các hình còn lại:
6cm
Diện tích hình vuông khác với diện tích các hình còn lại vì diện tích hình vuông bằng 36 (cm2), diện tích hình chữ nhật bằng 54 (cm2), diện tích hình thoi bằng 54 (cm2).
10m
10m
lổm
	►
? m
nhiêu mét vuông?
Tóm tắt
Diện tích cũ Diện tích mới
Một hình chữ nhật có chiều dài là 16m, chiều rộng 10m. Nếu chiều dài tăng thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên bao
Bài giải
Diện tích hình chữ nhật ban đầu:
16 X 10 = 160 (m2)
Diện tích hình chữ nhật thay đổi:
(16 + 4) X 10 = 200 (m2)
Diện tích hình chữ nhật tăng lên là:
200 - 160 = 40 (m2)
Đáp số: 40m2