Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 Bài 126: Phép chia của phân số

  • Bài 126: Phép chia của phân số trang 1
Bài 126. PHÉP CHIA PHÂN số
1. Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số cho dưới đây vào ô trống (theo mẫu):
2
3
7
8
3
1
3
—
—
—
—
—
—
—
3
5
4
5
10
2
1
3
5
4
5
10
2
1
—
—
—
—
—
—
2
3
7
8
3
1
3
,,11133 b) — : — = —X — = —
5	3	5	1	5
d)i;i = ixZ = l
: 7	4 x 1	4
b) ỉ X - = 1 x 1 = —
}7X5_7x5_35
— . 1 - J- X - - i
—	XẼ-Ỉ
35 ' 5 - 35 x 1 - 7