Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 Bài 128: Luyện tập

  • Bài 128: Luyện tập trang 1
  • Bài 128: Luyện tập trang 2
Bài 128. LUYỆN TẬP
, o . 2 _ 3 x 7 _ 21 7	2	2
x , 9	4x2	8
2	9	9
b) 2 : 4 = 2 4^ = 6
1
d) 3 : 4 = 3 — = 12
1
1. Viết kết quả vào ô trống:
3
3
8
1
1
Phân số thứ nhất
8
—
7
5
15
5
6
9
4
. 1
1
Phân số thứ hai
—
—
7
10
5
6
10
21
30
40
6
10
Thương
42
45
60
8
5
1
2
2
3
Rút gọn
2
3
3
4
2
2. Tính (theo mẫu):
Một hình chữ nhật có diện tích 2m2, chiều rộng 4m’ Tính chiều 2
dài của hình đó.
Tóm tắt
s = 2m2
1
Chiều rộng Chiều dài
— m 2
. . .m ?
4. Cho các phân số 4; 4; 4 ■)
2 3 6 18
Bài giải
Chiều dài hình chữ nhật là:
o . 1 _ 2 x 2 1
2 1
Đáp số: 4m
Hỏi mỗi phân số đó gấp mấy lần -1 ?
18
1.1	1 18 18 n
Mẫu: 4:-h- = 4x^- = ^- = 9.
2 18	2	1	2
Vậy: 4 gấp 9 lần 1
Vậy: I gấp 6 lần •
,	1	+ „	1	.	1	_ 1 18 _	18	_	o
+	—	taco:	— :	—	= — X — =	—“	=	3.
6	6	18	6 1	6
Vậy 4 gấp 3 lần •
6 18
1 , 1 1 1 18 + —- ta co: —- :	= —— X —
18	18 18	18	1
Vậy:	gấp	1 lần	-4- •
J	18	6 F	18
18
18
= 1.