Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 Bài 98: Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

  • Bài 98: Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) trang 1
  • Bài 98: Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) trang 2
Bài 98. PHÂN số VÀ PHÉP CHIA số Tự NHIÊN (tiếp theo)
Chia đều 9/ nước mắm vào 12 chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít nước mắm?
Bài giải
Ta lấy 9 lít nước mắm chia đều cho 12 chai.
Vậy mỗi chai có số lít nước mắm là:
9 : 12 = -I- (lít)
12
z	9
Đáp số: Môi chai chứa lít nước mắm 12
May 5 áo trẻ em hết 6m vải. Hỏi may mỗi áo trẻ em hết bao nhiêu mét vải ?
Tóm tắt	Bài giải
5 áo: K
6m	Số mét vải dùng để may mỗi áo của
trẻ em là:
Đáp số: Mỗi áo m 5
3.
í <1
5
21
22
11
9
_9_
11
4. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:
b)
3”
8SI
Đã tô đậm Ẹ hình vuông
Đã tô đậm -Ệ hình vuông