Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 Bài 131: Luyện tập chung

  • Bài 131: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 131: Luyện tập chung trang 2
Bài 131. LUYỆN TẬP CHUNG
s
b)
5
9
2 _ + 3 "
5 + 2 
7
27
s
9x3’
5
2
5x2
10
B
d)
s
9
3 ’
9 + 3
12
Đúng ghi Đ, sai ghi s vào ô trống: '5 , 2	5 + 2 _ 7
l l.i_14_2
2X3:4~6X1_3
111 1 34 3 4 „ — : — : — = —X — X — = —X—=o 234 211 21
3. Tính:
a)5x^_l = 5_l=4 = l a 2 x 4	8	8	8	8	2
h)511_51_ 80 + 1 = 81
2 + 4X8_2 + 32_	32	” 32
5.JL_1_5	4_1. _	10 _ 1	_	80-1	_ 79
C2:4_8~2X1	8 “	1	8	_	8	8
,511	5 , 1	8	5	2	_	5	+ 4	_	9
2	48	241	2	1	2	2
Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước. Lần thứ nhất
2	, X	1 9
chảy được bể. Lần thứ hai chảy thêm 7- bể. Hỏi còn mấy phần
của bể chưa có nước?
Tóm tắt
jb
5
Lần thứ nhất: 'i~ ịb
Lần thứ hai: —h| 21
Bài giải
Hai lần vòi nước chảy được vào trong bể là:
11
15
(bể)
15
4-b
?
Số phần còn lại trong bể nước chưa chảy hết là:
Bể:
1 - II = tZ (bể)
15	15
Đáp số: 77 bể 15