Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 Bài 121: Luyện tập chung

  • Bài 121: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 121: Luyện tập chung trang 2
1.
Tính y:
16 - 15 20
81-4
18
Bài 121. LUYỆN TẬP CHUNG
, , „	3 _ 9
J 11 22
_9 Jt- 9 + 6 y “ 22 + 11 - 22
15
y = ——
22 Tính và so sánh giả trị của hai biểu thức sau:
4	4
18-13
Tính bằng cách thuận tiện nhất:
, 18	7	12
a) — +	+ — =
15	15	15
18 12 15 + 15
15
18 + 12
15
15
30	7
15 + 15
37
15
a9 + lp
8 _ 20 8 _ 28 _ 4 + 7 " 7 + 7 - 7
4. Trong số các bài kiểm tra môn Toán cuối học kỳ I của khối lớp Bốn 3
có y có bài đạt điểm khá. Biết số bài đạt điểm giỏi và điểm khá
là 41 số bài kiểm tra. Hỏi số bài đạt điểm giỏi chiếm bao nhiêu 35
phần của bài kiểm tra?
Tóm tắt	29
35
Điểm khá, gỉỏi:r"~" —
Bài giải
Số bài đạt điểm loại giỏi là: 29	3	29 - 15
35	7 ”	35
Điểm khá:
14
35
(số bài kiểm tra)
Đáp số: -ịỆ số bài kiểm tra 35