Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 Bài 132: Luyện tập chung

  • Bài 132: Luyện tập chung trang 1
  • Bài 132: Luyện tập chung trang 2
Bài 132. LUYỆN TẬP CHUNG
7
1. Cho các phân số: Z-
8
a) Rút gọn phân số: 14 _ 7x2 _ 7 16 “ 8 X 2 - 8
19
40
14
16
14
’ 10'
14 _ 7x2 10 ” 5 X 2
b) Viết các phân số đều có mẫu số là 40 và bằng các phân số đã cho:
Lớp 4A có 32 học sinh được chia đều thành 4 tổ. Hỏi:
3 tổ chiếm mấy phần số học sinh của lớp ?
3 tổ có bao nhiêu học sinh ?
Tóm tắt
32 học sinh
4 tổ:
? học sinh
3 tổ:
Bài giải
Trong lớp chia thành 4 tổ.
3
Vậy 3 tổ chiếm số học sinh của lớp.
Mỗi tổ có số học sinh là:
32 : 4 = 8 (học sinh)
Số học sinh có trong 3 tổ là:
8x3 =24 (học sinh)
Đáp số: a)
24 học sinh 3
Một tàu vũ trụ chở 20 tấn hàng lên trạm vũ trụ. Biết khối lượng 5
hàng là thiết bị thay thế. Hỏi tàu vũ trụ đó chở bao nhiêu tấn thiết bị thay thế ?
Tóm tắt
Tàu vũ trụ chở 20 tấn hàng
Bài giải
3
Thiết bị thay thế khối lượng 5
Thiết bị thay thế : . . . tấn ?
Giá trị một phần là:
20 : 5 = 4 (tấn)
Số hàng thiết bị thay thế mà tàu vũ trụ chỏ' là:
X 3 = 12 (tấn)
Đáp số: 12 tấn
Có một kho gạo, lần đầu người ta lấy ra 25 500kg gạo, lần sau \ 2
lấy ra số’ gạo bằng -Ẹ- số’ gạo lấy lần đầu thì trong kho còn lại 5
14 300kg gạo. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu tấn gạo ?
Tóm tắt
Một kho gạo, người ta lấy Lần đầu lấy : 25 500kg gạo
2
Lần sau lấy : số gạo lần đầu 5
Còn lại : 14 300kg gạo Trong kho có : . . .tấn gạo ?
Bài giải
2
Theo đề bài là lần sau lấy -5 số gạo 5
lần đầu. Tức là lần đầu chia làm 5 phần thì lần hai chiếm 2 phần.
Số gạo lần sau lấy đi là:
25500 : 5 X 2 = 10200 (kg)
Số gạo có trong kho lúc đầu là:
25500 + 10200 + 14300 = 50000 (kg)
= 50 (tấn)
Đáp số: 50 tấn gạo