Giải Lịch Sử lớp 10 Bài 40: Đời sống văn hóa - tư tưởng nửa đầu thế kỉ XIX

  • Bài 40: Đời sống văn hóa - tư tưởng nửa đầu thế kỉ XIX trang 1
  • Bài 40: Đời sống văn hóa - tư tưởng nửa đầu thế kỉ XIX trang 2
  • Bài 40: Đời sống văn hóa - tư tưởng nửa đầu thế kỉ XIX trang 3
  • Bài 40: Đời sống văn hóa - tư tưởng nửa đầu thế kỉ XIX trang 4
Bài 40
ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ - TU TƯỞNG
NỬA ĐẦU THÉ KỈ XIX
Tư tưỏìig, tôn giáo, tín ngưỡng
Câu hỏi: Tư tưởng, tôn giáo, tín ngưỡng dưới thời Nguyễn.
Hưởng dẫn trả lời:
Nho giáo: nhà Nguyễn thi hành chính sách độc tôn Nho giáo, phục hồi Nho giáo vốn đã bị suy đồi trong những thế kỉ trước.
Phật giáo và tín ngưỡng dân gian: nhà Nguyễn đã tim mọi cách hạn chế Phật giáo và các tin ngưỡng dân gian khác, nhưng Phật giáo và các tín ngưỡng dân gian vẫn tiếp tục phát triển, nhất là ỏ' các vùng nông thôn. Tục thờ cúng tổ tiên và tôn thờ các anh hùng dân tộc, những người có công với làng với nước trỏ- thành phổ biến trong toàn xã hội.
Đối vói Thiên Chúa giáo: bắt đầu từ thời Minh Mạng (1820 - 1840), nhà Nguyên thi hành những biện pháp cấm đoán gắt gáo, thậm chí còn thẳng tay đàn áp. Thể nhung các giáo sĩ phương Tây vẫn tìm đirợc cách đi sâu vào các làng xã và cải đạo được nhiêu người dân theo Thiên Chúa giáo.
Giáo dục, khoa cử
Câu hỏi: Giáo dục, khoa cừ được thể hiện như thế nào dưới thời Nguyễn?
Hướng dẫn trả lời:
Gia Long, vị vua khai sáng triều Nguyễn, quan niệm: "Nhà nước cầu nhân tài tất do đường khoa mục”, và để tuyển chọn quan lại, vào đầu năm 1807, ông ban hành quy che thi Hương và thi Hội. Theo quy định này, tháng 3 - 1807, triều Nguyễn bắt đấu mở khoa thi Huong từ Nghệ An ra Bắc. Đến năm 1822, Minh Mạng cho khôi phục các kì thi Hội và thi Đinh. Trong số những người đỗ đại khoa, nhiêu người đã trở thành các nhà văn hoá lớn của đât nước hay những quan lại cao cấp trong triều đình nhà Nguyễn. Cũng bết đầu từ thòi Minh Mạng, việc tổ chức học tập và thi cử được chấn chinh và đi vào nề nếp. Tuy nhiên, nội dung giáo dục và thi cử lại không có gì khác so vói trước và vì thế mà cả số lượng và chất lượng giáo dục khoa cử đều giảm sút.
Tiếp nối truyền thống tôn sùng Nho học của các triều đại trước, năm 1803, vua Gia Long cho dựng trường Quốc học (sau đổi thành Quốc tử giám) ờ kinh đô Phú Xuân. Cùng với Quốc tử giám, năm 1808, Văn Miếu được chính thức xây dựng để thò' Khổng Tử và 72 vị tiên hiền Nho học. Từ năm 1822, Vãn Miếu - Quốc tử giám Huế bắt đầu thực hiện chế độ dựng bia đề danh tiến sĩ. Tính đến năm 1851, nhà Nguyễn đã tổ chức 14 khoa thi Hội, lấy được 136 tiến sĩ và 87 phó bảng.
Vãn học, khoa học
Câu hỏi: Những biểu hiện về sự phát triển của văn học, khoa học dưới thời Nguyễn.
Hướng dẫn trả lời:
Văn học:
Trong lĩnh vực văn học, ờ thế kỉ XV1ỈI nổi lên nhiều nhà văn, nhà thơ lỗi lạc như Lê Quý Đôn, Ngô Thời Sĩ, Ngô Thòi Nhậm, Bùi Huy Bích, Nguyễn Thiếp, Nguỳễn Cư Trinh...
Bưóc sang thế kỉ XIX, dòng văn học chũ' Hán vẫn tiếp tục phát triển với nhiều nhà thơ, nhà văn tiêu biểu như Cao Bá Quát, Nguyễn Văn Siêu, Lí Văn Phức, Minh Mạng, Tự Đức, Tùng Thiện Vương, Tuy Lí Vương... Văn học dân gian tiếp tục phát triển với các loại thơ ca, hò vè, ca dao, tục ngữ... hết sức phong phú.
Bên cạnh dòng văn học chữ Hán, dòng văn học chữ Nôm đầu thời Nguyễn phát triển rực rõ' với nhiều tác phẩm đạt đến đỉnh cao. Hai tác giả đại biểu kiệt xuất nhất cho dòng văn học chữ Nôm nói riêng và văn học Việt Nam nói chung là Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương.
Khoa học:
Thành tựu khoa học chủ yếu của thời kì này là sự ra đời các bộ lịch sử, địa lí lịch sử và bách khoa thư lớn như: Khám định Việt sử thông giám cương mục. Đại Nam thực lục của Quốc sử quán triều Nguyễn, Khâm định Đại Nam hội điên sử lệ của Nội các triều Nguyễn, Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú, Sử học bị kháo của Đặng Xuân Bảng, Phương Đình dư địa chí của Nguyễn Văn Siêu, Giai Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức...
Kĩ thuật vẽ bản đồ cũng đạt đưọc những thành tựu mới, trong đó đặc biệt là Đại Nam nhất thống toàn đồ đưọc vẽ vào cuối thời Minh Mạng đã thể hiện tương đổi chính xác hình ảnh nước Đại Nam thống nhất, bao gồm cả các quần đảo Hoàng Sa và Truờng Sa ngoài Biển Đông.
về mặt kĩ thuật, thời kì này trong các quan xưởng triều Minh Mạng đã từng chế tạo đu'Ọ'c máy cưa, xẻ gỗ chạy bằng sức nước, làm được máy bơm nước và đóng thành công chiếc tầu thuỷ chạy bằng máy hơi nước.
Kiến trúc và các loại hình nghệ thuật khác
Câu hỏi: Các công trình nghệ thuật, kiến trúc dưới thời Nguyễn thể hiện điều gì?
Hướng dẫn trả lời:
Vào nửa đầu thế kỉ XIX, những công trình kiến trúc chủ yếu của nhà Nguyễn là kiến trúc thành quách và lăng tâm, trong đó tiêu biêu nhât là kiên trúc kinh đô Huê,
Hoàng thành, lầu Ngọ Môn, Cửu đỉnh, lãng các vua Ciia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị.
Văn Miếu - Quốc tử giám Hà Nội tuy không còn là trung tâm Nho học cùa cả nước, nhưng dưới thời Nguyễn vẫn đưọc tu bổ, tôn tạo. Khuê Văn Các được xây dựng năm 1804 là công trình kiến trúc độc đáo, hài hoà trong tổng thể kiến trúc Văn Miêu - Quôc tử giám Thăng Long, dà trở thành đình cao của nghệ thuật kiên trúc thời Nguyễn và là biểu tượng của văn hiến Thủ đô Hà Nội. Bên cạnh Khuê Văn Các, cột cờ thành Hà Nội và nhiều công trình kiến trúc cung đình cũng như dân gian đã trở thành “cái gạch nối” của kiến trúc truyền thống và hiện đại Việt Nam.
Nghệ thuật vẽ tranh chân dung, tranh sơn mài trên gỗ, các dòng tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống cũng tạo nên nhữiig sắc màu mới trong đời sông vãn hoá. Nghệ thuật sân khấu, diễn xướng cũng phát triển rộng rãi hơn. Nghệ thuật tuồng, chèo, cải lương, ca nhạc phong phú, với những dấu ấn độc đáo cùa môi địa phương, mỗi tiểu vùng văn hoá nhưng lại được hoà vào nhu cầu hưởng thụ vãn hoá chung của người dân khắp mọi miền đất nước. Tại kinh đô Huế, đã bat đầu xuất hiện nhà hát và sàn diễn chuyên nghiệp.
Bài tập: Hãy trình bày chinh sách của nhà Nguyễn đổi với Nho giáo, Phật giáo và Thiên Chúa giáo theo biểu bảng sau:
Các tôn giáo
Chính sách của nhà Nguyễn
1. Nho giáo.
a.
2. Phật giáo.
b.
3. Thiên Chúa giáo.
c.
* Hướng dẫn trả tời:
Nho giảo-. Nhà Nguyễn thi hành chính sách độc tôn Nho giáo, phục hồi Nho giáo đã bị suy đồi trọng thế kỉ trước.
Phật giáo-. Nhà Nguyễn tìm mọi cách hạn chế Phật giáo, nhưng Phật giáo vẫn tiếp tục phát triển ở nông thôn.
. Thiên Chúa giảo -. Nhà Nguyễn thi hành những biện pháp cấm đoán gắt gao, thậm chí còn thẳng tay đàn áp.
Bài tập: Trong các nhóm kiến thức dưới đây, hãy chọn 3 kiến thức của mỗi nhóm có tiên quan vói nhau và giúi thích ngắn gọn moi quan hệ đó.
-	Lê Quý Đôn.	-	Bùi Huy Bích.
Ngô Thời Sĩ.	-	Nguyễn Văn Siêu.
-	Cao Bá Quát.	-	Ngô Thời Nhậm.
Nguyễn Văn Siêu.	-	Lí Văn Phức.
-	Truyện Kiều.	■	Cung oán ngâm khúc.
Chinh phụ ngâm.	-	Khâm định Việt sử thông giám cương mục.
- Đại Nam thống nhất toàn đồ. - Sừ học bị kháo.
Lịch triều hiến chương loại chí. - Khâm định Đại Nam hội điển sừ lệ.
Hướng dẫn trả lời:
- Lê Ọuý Đôn.
Ngô Thời Sĩ.
Bùi Huy Bích.
Là nhà văn, thơ lỗi lạc thế kỉ XVIII; Nguyễn Văn Siêu nhà văn, nhà thơ thế kỉ XIX.
- Cao Bá Quát.
Nguyễn Văn Siêu.
Lí Văn Phúc.
Là những nhà văn, nhà thơ lỗi lạc thế kì XIX; Ngô Thời Nhậm nhà văn, nhà thơ lỗi lạc của thế kỉ XVIII.
- Truyện Kiều.
Chinh phụ ngâm.
Cung oán ngâm khúc.
Là các tác phẩm văn học; Khâm định Việt sư thông giám cương mục là tác phẩm sử học.
- Lịch triều hiến chương loại chí.
Sư học bị kháo.
Khâm định Đại Nam hội điên sừ lệ.
Là các tác phẩm sử học; £)ạ/ Nam thống nhất toàn đồ là bản đồ địa lí.
Bài tập : Hãy nêu những thành tựu văn hóa tiêu biểu dưới thời Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX.
Hưởng dẫn trả lời:
Các lĩnh vực
Thành tựu
1. Giáo dục
Giáo dục Nho học được củng cố song không bằng các thế kỉ trước.
2. Tôn giáo
Độc tôn Nho giáo, hạn chế Thiên Chúa giáo, tín ngưỡng dần gian tiếp tục phát triển.
3. Văn học
Văn học chữ Nôm phát triển. Tác phẩm xuất sắc như của Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan.
4. Sử học
•
Quốc sử quán thành lập, nhiều bộ sử lớn được biên soạn : Lịch triều hiến chương loại chí, Lịch triều tạp kì, Gia Định thành thông chi...
5. Kiến trúc
Kinh đô Huế, Lăng tẩm, Thành lũy ở các tình, cột cờ Hà Nội.
6. Nghệ thuật dân gian
Tiếp tục phát triển theo các hình thức cũ.