Giải Địa Lý lớp 12 Bài 13: Thực hành: Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trồng một số dãy núi và đỉnh núi

  • Bài 13: Thực hành: Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trồng một số dãy núi và đỉnh núi trang 1
Bài 13
THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN Đổ ĐỊA HÌNH, ĐIỀN VÀO LƯỢC Đổ TRỐNG
MỘT SỐ DÃY NÚI VÀ ĐỈNH NÚI
MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
Kiến thức
Hiểu sâu thêm, cụ thể và trực quan hơn các kiến thức về địa hình, sông ngòi và về đặc điểm các miền địa lí tự nhiên.
Kĩ năng
Đọc hiểu bản đồ.
Phân tích, so sánh các yếu tố trên bản đồ.
GỢI Ý NỘI DUNG THỰC HÀNH
Bài tập 1
Tìm đọc các dãy núi, cao nguyên, đỉnh núi, các dòng sông (theo yêu cầu của bài) dựa trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam).
Xác định vị trí các dãy núi, đỉnh núi và dòng sông nêu trong bài trên bản đồ.
Bài tập 2
Tự vẽ lược đồ trống Việt Nam
Điền các nội dung theo yêu cầu vào lược đồ