Giải Địa Lý lớp 12 Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng

  • Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng trang 1
Bài 19
THỰC HÀNH: VẼ Biểu Đồ VÀ PHÂN TÍCH sự PHÂN HOÁ
VỀ THU NHẬP BÌNH QUÂN THEO ĐẦU NGƯỜI GIỮA CÁC VÙNG
MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
Kiến thức
Nhận biết được sự phân hoá về thu nhập bình quàn đầu người giữa các vùng.
Hiểu được một số nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng.
Kĩ năng
Vẽ được biểu đồ về sự phân hoá thu nhập.
Đọc và phân tích biểu đồ về sự phân hoá thu nhập bình quân theo đầu người.
Phân tích bảng số liệu rút ra nhận xét sự chênh lệch về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng
GỢI Ý NỘI DUNG THỰC HÀNH
Vẽ biểu đồ
Xử lí số liệu, tính tỉ lệ % tăng qua các năm của cả nước, Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long (lấy nãm 1999 là 100%).
Địa phương
1999
2002
2004
Cả nước
100,0
121,0
164,0
Đồng bằng sông Hồng
100,0
125,0
174,2
Đông Nam Bộ
100,0
117,5
157.8
Đồng bằng sông Cửu Long
100,0
108,5
137,7
Xác định biểu đồ thích hợp: biểu đồ đường tăng trưởng.
Vẽ biểu đồ: đảm bảo đẹp, chính xác, trực quan. Vẽ 2 trục toạ độ, trục hoành là năm, trục tung số %, xác định các điểm và nối lại thành đường thể hiện tỉ lệ thay đổi của các vùng.
So sánh, nhận xét mức thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng
So sánh sự chênh lệch về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng (phân tích từ bảng số liệu).
So sánh sự thay đổi thu nhập bình quân đầu người qua các năm của các vùng (đọc biểu đồ).