Giải Địa Lý lớp 12 Đáp án câu hỏi trắc nghiệm

  • Đáp án câu hỏi trắc nghiệm trang 1
  • Đáp án câu hỏi trắc nghiệm trang 2
ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Bài
Đáp án
1
1A
13C
2B
14B
3B
15A
4B
16C
5B
17D
6C
18B
7B
19B
8D
20B
9C
21C
10A
22D
11C
12A
ĐỊA LÍ Tự NHIÊN
VỊ trí địa lí và lịch sử phát triển lãnh thổ
2
1A
2C
3B
4B
5B
6D
7B
8A
9D
10A
11D
12B
13A
14C
15B
16A
17D
18B
19B
20B
21B
22B
23C
24B
4
Đã giảm tải
5
Đã giảm tải
Đặc điểm chung của tự nhiên
6
1C
2C
3A
4A
5D
6C
7B
8A
9C
10B
11D
12C
13D
14C
15C
16C
17C
18C
19B
20C
21C
22D
. 23D
24C
7
1A
2B
3B
4D
5A
6C
7A
8C
9C
10C
11C
12C
13C
14A
15D
16C
17C
18C
8
1D
2C
3D
4C
5C
6B
7D
8D
9B
10D
11D
12D
13D
14C
15A
16B
17D
18A
19C
20C
21C
22B
23C
9
1A
2A
3C
4B
5D
6D
7A
8C
9B
10D
11A
12C
13A
14A
15B
16A
17D
18A
19B
20B
21B
22B
23A
24B
10
1D
2D
3C
4A
5C
6D
7C
8C
9B
10B
11B
12B
13B
14A
15D
16C
17A
18C
19D
20A
21 D
22B
23D
24B
11
1A
2A
3D
4C
5B
6B
7A
8C
9B
10B
11D
12D
13C
14D
15C
16D
17C
18B
19B
20A
21C
22A
23B
24A
12
1D
2A
3B
4C
5C
6D
7B
8C
9C
10A
11C
12B
13D
14B
15B
16B
17A
18A
19C
20B
21C
22D
23C
24B
Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên
14
1B
2D
3B
4D
5B
6C
7B
8D
9C
10D
11A
12D
13C
14A
15A
16D
17C
18A
19C
20B
21A
22B
23B
24C
15
1 B
2C
3D
4C
5C
6D
7A
8A
9D
10D
11A
12C
13D
14B
15B
16A
17C
18D
19C
20A
21D
22D
23D
24D
ĐỊA LÍ DÂN Cư
16
1D
2B
3A
4D
5D
6D
7C
8A
9B
10B
11D
12A
13A
14D
15B
16B
17A
18D
19C
20A
21C
22B
23D
24D
17
1A
2A
3B
4C
5D
6A
7B
8C
9B
10A
11A
12C
13D
14D
15C
16D
17C
18C
19C
20D
21D
22C
23C
24D
18
1D
2B
3A
4C
5C
6D
7A
8B
9B
10C
11A
12C
13C
14D
15D
16A
17B
18A
19C
20C
21B
22C
23D
24C
ĐỊA LÍ KINH TẾ
20
1D
2A
3B
4D
5A
6D
7C
8D
9C
10A
11D
12D
13A
14D
15C
16B
17B
18D
19D
20D
21B
22B
23B
24D
Địa lí các ngành kinh tế
Một số vốn dề phát triển và phân bố nông nghiệp
12C
24D
21
1D
13D
2A
14B
3C
15D
4D
16D
5B
17D
6D
18A
7C
19C
8D
20D
9D
21A
10B
22D
11D
23D
22
1D
2B
3C
4C
5B
6A
7B
8C
9C
10A
11B
12D
13D
14D
15C
16B
17B
18D
19B
20D
21D
22B
23C
24
1D
2C
3C
4D
5C
6C
7B
8C
9B
10B
11B
12A
13B
14D
15D
16D
17C
18D
19A
20D
21D
22B
23D
25
1A
2D
3B
4C
5 D
6B
7B
8D
9A
10C
11A
12D
13C
14A
15D
16A
17B
18C
19A
20C
21C
Một số vốn dề phát triển và phân bố công nghiệp
26
1C
2B
3C
4D
5D
6A
7D
8D
9B
10B
11C
12C
13A
14D
15B
16A
17D
18C
19A
20D
21B
22C
23D
24C
27
1A
2B
3D
4D
5C
6C
7D
8B
9A
10B
11C
12A
13C
14B
15C
16B
17C
18D
19D
20D
21D
22D
23C
24B
28
1A
2D
3D
4C
5C
6D
7C
8C
9A
10D
11A
12B
13C
14D
15A
16B
17B
18C
Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ
30
1D
2D
3C
4A
5B
6D
7A
8D
9C
10D
11A
12C
13B
14D
15D
16D
17A
18C
19D
20B
‘21C
22C
23B
31
1C
2C
3B
4D
5D
6C
7C
8C
9D
10C
11D
12D
13C
14B
15A
16C
17A
18B
19A
20A
21B
22B
23C
24C
Địa lí các vùng kinh tế
32
1C
2B
3D
4B
5C
6D
7C
8D
9A
10A
11A
12C
13A
14D
15D
16C
17C
18A
19D
20D
21D
33
1C
2B
3B
4C
5C
6B
7C
8D
9B
10C
11A
12D
13D
14D
15C
16A
17A
18C
19D
20B
21B
22C
23D
24D
35
1C
2C
3C
4D
5D
6C
7C
8D
9B
10C
11C
12D
13C
14D
15A
16B
17C
18B
36
1C
2B
3C
4D
5B
6B
7C
8B
9D
10D
11 B
12D
13C
14B
15C
16B
37
1 c
2B
3C
4D
5D
6C
7B
8D
9B
10A
11D
12C
13B
14C
15C
16D
39
1C
2B
3C
4B
5D
6C
7B
8A
9B
10C
11A
12B
13D
14D
15B
16B
17B
18C
19D
20A
21C
22B
23C
24C
41
1C
2C
3B
4B
5B
6D
7B
8A
9C
10D
11D
12C
13A
14B
15C
16B
17D
18D
19A
20C
21A
22B
23D
24C
42
1B
2C
3C
4A
5C
6D
7D
8A
9C
10B
11A
12A
13A
14B
15C
16D
17A
18B
19C
20D
21A
22A
23D
43
1D
2A
3A
4B
5C
6D
7B
8C
9C
10C
11B
12A
13C
14B
15B
16C
17A
18A
19B
20C
21D
22C
23 B
24C