Giải Địa 10 - Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

  • Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ trang 1
Bài 2
MỘT SÓ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐÔI TƯỢNG
ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐÒ
Câu hỏi và bài tập:
ỉ. Các đổi tượng địa lí trên hình 2.2 (trang 13 SGK) được biểu hiện bằng phương pháp nào? Các phương pháp đó thể hiện được những nội dung nào của đối tượng địa lí?
Trả lòi:
+ Các đối tượng địa lí trên hình 2.2 (trang 13 SGK) được biểu hiện bằng phương pháp kí hiệu, phương pháp này cho thấy được tên, vị trí, chất lượng của đối tượng trên bản đồ.
+ Phương pháp này thể hiện được vị trí các nhà máy nhiệt điện Phả Lại, TP Hồ Chí Minh..., các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Đa Nhim..., các trạm 220KV, 500 KV theo những điểm cụ thể.
+ Biểu hiện được những nhà máy nhiệt điện, thủy điện, nhà máy thủy điện đã được đưa vào sản xuất và những nhà máy đang xây dựng.
Hình 2.3 (trangl4 SGK) thể hiện những nội dung nào bằng phương pháp ký hiệu đường chuyển động?
Trả lời:
Hình 2.3(trang 13 SGK) thể hiện được nội dung:
+ Các hướng chuyển động của các loại gió mùa mùa đông, gió mùa mùa hạ, gió tây khô nóng, và bão.
+ Tần suất có bão của từng miền nước ta.
+ Hướng gió và tần suất gió tháng 1 và gió tháng 7 ở một số địa phương.