Giải Địa 10 - Bài 4. Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

  • Bài 4. Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ trang 1
  • Bài 4. Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ trang 2
Bài 4
THỰC HÀNH
XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIÊU HIỆN CÁC ĐÓI
TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐÒ
Nội dung thực hành:
Nội đung:
Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên các hình 2.2, 2.3 và 2.4 ( sách giáo khoa trang 13, 14, 15)
Các bước tiến hành:
Đọc bản đồ theo trình tự sau:
Tên bản đồ.
Nội dung bản đồ.
Các phương pháp biểu hiện đối tượng địa lí trên bản đồ.
Hình 2.2( SGK trang 13)
Tên bản đồ: Bản đồ công nghiệp điện Việt Nam.
Nội dung biểu hiện:
+Sự phân bố vị trí các nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện, các trạm 220KV, 500KV.
+ Quy mô và hoạt động của các nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện.
Phương pháp biểu hiện: phương pháp ký hiệu theo điểm, dạng ký hiệu hình học.
Đối tượng biểu hiện: các nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện, các nhà máy thuỷ điện đang xây dựng, các trạm 220KV, 500K.V.
Biểu hiện tên, vị trí và những đặc tính về chất lượng (thuỷ điện, nhiệt điện, các trạm 220KV, 500KV) và những đặc tính về số lượng (quy mô lớn, nhỏ của nhà máy, trạm)
Hình 2.3 (SGK trang 14)
Tên bản đồ: Bản đồ gió và bão ở Việt Nam.
Nội dung biểu hiện:
+ Hướng chuyển động của các loại gió và bão.
+ Tần suất có bão ở từng miền.
+ Hướng gió và tần suất gió tháng 1 và tháng 7 ở một số địa phương.
Phương pháp biểu hiện: phương pháp ký hiệu đường chuyển động, dạng mũi tên và màu sắc khác nhau.
Đối tượng biểu hiện: gió và bão (hướng gió, loại gió: ió mùa mùa đông, gió mùa mùa hạ, gió tây; tần suất bão, hướng gió và tần suất gió tháng 1, tháng 7).
Biểu hiện những đặc tính về chất lượng (gió mùa mùa đông, gió mùa mùa hạ, gió tây, bão...) và những đặc tính về số lượng (tần suất của gió và bão)
Hình 2.4 (SGK trang 14)
Tên bản đồ: Bản đồ phân bố dân cư châu Á
Nội dung biểu hiện: Phân bố dân cư ở châu Á.
Phương pháp biểu hiện: phương pháp chấm điểm.
Đối tượng biểu hiện: các đô thị trên 8 triệu dân, các đô thị từ 5 đến 8 triệu dân.
Biểu hiện những đặc tính về số lượng (quy mô dân số lớn, nhỏ ở các đô thị, mỗi chấm