Chính tả: Nghe - viết: Ai có lỗi

  • Chính tả: Nghe - viết: Ai có lỗi trang 1
+ Chính tả
Nghe - viết : AI CÓ LÔI ? (đoạn 3)
Tìm tên riêng trong bài chính tả :
Tên riêng trong bài chính tả : Cô-rết-ti, En-ri-cô
Tên riêng đó được viết như thế nào ?
Tên riêng đó được viết như sau : chữ đầu tiên được viết hoa, giữa các tiếng của tên có đặt dấu gạch nối.
Tìm các từ ngữ chứa tiếng :
Có vần uếcli : rỗng tuếch, khuếch khoác, khuếch đại, nguệch ngoạc, bộc tuệch bộc toạc.
Có vần uyu : khuỷu tay, khúc khuỷu.
Xem chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trông ?
(xấu, sấu)
(sẻ, xẻ)
(sắn, xắn)
(căn, căng) (nhằn, nhằng) (vắn, vắng)
cây sấu, chữ xấu chia sẻ, xẻ gỗ xắn tay áo, củ sắn kiêu căng, căn dặn nhọc nhằn, lằng nhằng vắng mặt, vắn tắt