Chính tả: Nghe - viết: Chiếc áo len

  • Chính tả: Nghe - viết: Chiếc áo len trang 1
  • Chính tả: Nghe - viết: Chiếc áo len trang 2
Chính tả
Nghe - viết : CHIEC Áo LEN (đoạn 4)
- Lời nói của Lan được đặt trong dấu gì ?
• Lời nói của Lan được đặt trong dấu ngoặc kép.
a) Điền vào chỗ trống tr hay ch 'ỉ cuộn tròn cliân thật chậm trễ
Đặt trên chữ in nghiêng dấu hỏi hay dấu ngã? Giải câu đố.
Vừa đài mà lại vừa vuông
Giúp nhau kể chỉ, vạch đường thẳng băng.
Giải câu đố : Đó là cái thước kẻ.
Tên nghe nặng trịch Lòng dạ thẳng băng
Vành tai thợ mộc nằm ngang Anh đi học vẽ, sẵn sàng đi theo.
Giải câu đô': Đó là cây bút chì.
Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :
Số thứ tự
Chữ
Tên chữ
1
g
giê
2
gh
giê hát
3
gi
giê
4
h
hát
5
i
i
6
k
ca
7
kh
Ca hát
8
1
e.lờ
9
m
Em.mờ