Chính tả: Nghe - viết: Bận

  • Chính tả: Nghe - viết: Bận trang 1
+ Chính tả
Nghe - viết : BẬN (trích)
Điền vào chỗ trông en hay oen “ì
nhanh nhẹn, nlioển cười, sắt hoen rỉ, hèn nhát.
Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau :
• trung : trung bình, tập trung, trung hiếu, trung thành, trung trực,...
chung : chung sức, chung lòng, chung tay, chung lưng đấu cật, thuỷ chung, chung kết, việc chung, .;.
trai : trai tráng, sức trai, trai trẻ, gái trai, ngọc trai, tài trai, chí trai, ...
chai : chai lọ, chai tay, chai mặt, chai sạn, ...
trống : cái trống, trông vắng, trống trải, trống đồng, gà trống, trống mái, trống rỗng, trống trơn, ...
chống : chèo chống, chống đỡ, chống chọi, chống trả, chống lại,...
• kiên : kiên trì, kiên nhẫn, kiên định, kiên cường, kiên gan,
kiên quyết, kiên cố, trung kiên, ...
kiêng : kiêng khem, kiêng nể, ăn kiêng, kiêng dè, kiêng cữ, ...
miến : miến dong, miến gạo, miến gà, bó miến, nấu miến, ...
miếng : miếng ăn, miếng thịt, miếng trầu, miếng bánh, miếng gỗ,...
tiến : tiến bộ, tiến bước, tiến tới, tiến lên, tiên tiến, quyết tiến,...
tiếng : danh tiếng, tiếng tăm, tiếng tốt, tiếng xấu, tiếng nói, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng than, tiếng hót, tiếng kêu, nổi tiếng, có tiếng, nức tiếng,...