Luyện từ và câu

  • Luyện từ và câu trang 1
  • Luyện từ và câu trang 2
+ Luyện từ và câu
Tìm những hình ảnh so sánh trong các khổ thơ sau :
Bế cháu ông thủ thỉ :
Cháu khoẻ hơn ông nhiều
Ông là buổi trời chiều
Cháu là ngày rạng sáng
+ Các hình ảnh so sánh :
Sức cháu được so sánh với sức ông -» Cháu khoẻ hơn ông nhiều.
Ông được so sánh với buổi trời chiều vì ông đã già.
Cháu được so sánh với ngày rạng sáng vì cháu đang ngày thêm lớn mạnh.
Ông trăng tròn sáng tỏ
Sci rõ sân nhà em
Trăng khuya sáng hơn đèn ơi ông trăng sáng tỏ
+ Hình ảnh so sánh :
Trăng được so sánh với đèn -> Trăng khuya sáng hơn đèn.
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời
+ Hình ảnh so sánh :
Những ngôi sao được so sánh với mẹ -> Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Mẹ được so sánh với ngọn gió của con -> Mẹ là ngọn gió của con suốt đời
Ghi lại các từ so sánh trong các khổ thơ trên :
Các từ so sảnh đó là: hơn, là, là, hơn, chẳng bằng, là.
Tìm các sự vật được so sánh trong đoạn thơ sau :
Thân dừa bạc phếch tháng năm
Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao
Đêm hè, hoa nở cùng sao
Tàu dừa - chiếc lược chải vào mây xanh
Trong đoạn thơ trên :
Quả dừa được so sánh với đàn lợn Tàu dừa được so sánh với chiếc lược
Hãy tìm từ so sánh có thể thêm vào các câu trên ở bài 3 :
Quả dừa giống như đàn lợn ...
Quả dừa tựa đàn lợn ...
Quả dừa nhìn y như đàn lợn ...
Quả dừa chẳng khác chi đàn lợn ...
Tàu dừa như chiếc lược ...
Tàu dừa trông như chiếc lược ...
Tàu dừa giống hệt chiếc lược ...
Tàu dừa chẳng khác chi chiếc lược ...